cytaty

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 24 tek­sty.

Jes­tem zmęczo­ny sze­fie. Zmęczo­ny wędrówką, sa­mot­nie jak jaskółka w deszczu. Zmęczo­ny tym, że nig­dy nie miałem przy­jaciela, żeby po­wie­dział mi skąd, gdzie i dlacze­go idziemy. Głównie zmęczo­ny tym, ja­cy ludzie są dla siebie. Zmęczo­ny jes­tem bólem na świecie, który czuję i słyszę... Codzien­nie... Za dużo te­go. To tak jak­bym miał w głowie ka­wałki szkła. Przez cały czas. 

cytat
zebrał 93 fiszki

Ja tam wolę być nie­szczęśli­wy, niż po­zos­ta­wać w sta­nie fałszy­wej, kłam­li­wej szczęśli­wości, w ja­kiej tu się żyje. 

cytat dnia z 19 marca 2016 roku
zebrał 311 fiszek

Ko­go Bóg darzy wielką miłością, w kim pokłada wiel­kie nadzieje, na te­go zsyła wiel­kie cier­pienie, doświad­cza go nieszczęściem. 

cytat
zebrał 27 fiszek

Nie prag­nij być lep­szym od in­nych, naj­pierw bądź sa­mym sobą. 

cytat
zebrał 114 fiszek

In­te­ligen­tni ludzie są często zmusza­ni do pi­cia, by bez­kon­flik­to­wo spędzać czas z idiotami. 

cytat dnia z 1 marca 2010 roku
zebrał 211 fiszek

Nig­dy nie za­pomi­naj­cie! Im wyżej wzla­tuje­my tym mniej­si wy­daje­my się tym co nie umieją latać. 

cytat dnia z 20 czerwca 2011 roku
zebrał 160 fiszek

Może wiem naj­le­piej dlacze­go tyl­ko człowiek pot­ra­fi się śmiać: tyl­ko on cier­pi tak bar­dzo, że mu­siał wy­naleźć coś ta­kiego jak śmiech. 

cytat dnia z 1 stycznia 2010 roku
zebrał 339 fiszek

Sa­mot­ność spra­wia, że sta­jemy się bar­dziej su­rowi dla siebie sa­mych a łagod­niej­si dla in­nych: i jed­no, i dru­gie czy­ni nasz cha­rak­ter lepszym. 

cytat dnia z 16 października 2012 roku
zebrał 225 fiszek

Piękna ko­bieta po­doba się oczom, dob­ra ko­bieta - ser­cu. Pier­wsza jest klej­no­tem, dru­ga - skarbem. 

cytat dnia z 5 marca 2013 roku
zebrał 171 fiszek

Cier­pienie wy­maga więcej od­wa­gi niż śmierć. 

cytat dnia z 20 kwietnia 2010 roku
zebrał 490 fiszek
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
C D E
Aktywność