cry

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 34 tek­sty.

naj­częściej jes­teśmy rzad­ko, by w gęstwi­nie świata być nie do rozcieńczenia... 

myśl
zebrała 65 fiszek • 26 grudnia 2010, 01:08

ludzie wciąż siebie szu­kają, tęsknią za daleko,
bo za blis­ko był czas, ale nie ten... 

myśl dnia z 13 marca 2016 roku
zebrała 94 fiszki • 28 grudnia 2010, 00:04

Gdy żyjesz, by żyć.
A nie by kochać.

To jak­byś jadł, by jeść.
A nie by zas­po­koić Głód. 

aforyzm dnia z 29 stycznia 2012 roku
zebrał 170 fiszek • 3 grudnia 2010, 00:13

Ja­kie to ważne- spot­kać ko­goś, kto w Ciebie wierzy... 

myśl
zebrała 103 fiszki • 20 grudnia 2009, 14:24

Kocham to uczu­cie , gdy Twój lek­ki za­rost po­woli haczy o moją szyję, a następnie język i war­gi koją draśnięcia. 

myśl
zebrała 87 fiszek • 3 sierpnia 2010, 17:08

Łzą pos­ta­wiła prze­cinek i cze­kała co będzie dalej. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 13 marca 2010, 21:05

Chciała, aby jej ser­ce biło Je­go tętnem. 

myśl
zebrała 106 fiszek • 6 czerwca 2010, 10:59

Dopóki tyl­ko można, sta­raj się nieść swój krzyż prywatnie. 

aforyzm dnia z 26 listopada 2011 roku
zebrał 102 fiszki • 12 września 2010, 00:35

Nie py­taj czy tęskni, bo nie poz­wo­lisz na­wet zacząć. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 10 sierpnia 2010, 22:48

Są za­kocha­ni, leżą na­go w łóżku i mają w du­pie cały świat... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 5 stycznia 2016, 00:20
Pozostałe zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • projekt eyesOFsoul – (za­pisa­ne, opub­li­kowa­ne)

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 02:05yestem sko­men­to­wał tek­st (pod)świadomość

dzisiaj, 01:59yestem sko­men­to­wał tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 22:12eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st krótki wier­sz o nas

wczoraj, 16:01eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st (pod)świadomość

20 czerwca 2019, 21:51eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st W do­mu i przy [...]

20 czerwca 2019, 15:20eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Dzień dob­ry. Dostępna jest - [...]

18 czerwca 2019, 12:11eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Każdy ma swo­jego An­drze­ja.  

18 czerwca 2019, 12:10eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st 3 mi­nuty

18 czerwca 2019, 12:08eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st poeta współczes­ny

18 czerwca 2019, 11:48eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]