cry

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 34 tek­sty.

naj­częściej jes­teśmy rzad­ko, by w gęstwi­nie świata być nie do rozcieńczenia... 

myśl
zebrała 65 fiszek • 26 grudnia 2010, 00:08

ludzie wciąż siebie szu­kają, tęsknią za daleko,
bo za blis­ko był czas, ale nie ten... 

myśl dnia z 13 marca 2016 roku
zebrała 100 fiszek • 27 grudnia 2010, 23:04

Gdy żyjesz, by żyć.
A nie by kochać.

To jak­byś jadł, by jeść.
A nie by zas­po­koić Głód. 

aforyzm dnia z 29 stycznia 2012 roku
zebrał 174 fiszki • 2 grudnia 2010, 23:13

Ja­kie to ważne- spot­kać ko­goś, kto w Ciebie wierzy... 

myśl
zebrała 105 fiszek • 20 grudnia 2009, 13:24

Kocham to uczu­cie , gdy Twój lek­ki za­rost po­woli haczy o moją szyję, a następnie język i war­gi koją draśnięcia. 

myśl
zebrała 92 fiszki • 3 sierpnia 2010, 15:08

Łzą pos­ta­wiła prze­cinek i cze­kała co będzie dalej. 

myśl
zebrała 110 fiszek • 13 marca 2010, 20:05

Chciała, aby jej ser­ce biło Je­go tętnem. 

myśl
zebrała 105 fiszek • 6 czerwca 2010, 08:59

Dopóki tyl­ko można, sta­raj się nieść swój krzyż prywatnie. 

aforyzm dnia z 26 listopada 2011 roku
zebrał 104 fiszki • 11 września 2010, 22:35

Nie py­taj czy tęskni, bo nie poz­wo­lisz na­wet zacząć. 

myśl
zebrała 126 fiszek • 10 sierpnia 2010, 20:48

Są za­kocha­ni, leżą na­go w łóżku i mają w du­pie cały świat... 

myśl
zebrała 22 fiszki
Pozostałe zeszyty
 • alles – Prze­pisałam, prze­pisuję, będę prze­pisy­wać.

 • coś dłuższego – Tyl­ko to, co opo­wie­dziane, jest je­dyną możliwą wie­cznością. Żyje­my tym, co opo­wie­dziane. Dla­tego co­raz ciężej żyć. ~Wiesław Myśliw­ski (Trak­tat o łus­ka­niu fa­soli)

 • cytaty – Autor przez duże A 

 • Do poprawy – Dob­re, a z błędem.

 • dodane "K" – 12.2016

 • EoS – By nie za­pom­nieć.

 • I am – Za­bij mnie za łzy, w których uto­pię swoją auto­biog­ra­fię.

 • inne – Skla­syfi­kowa­ne inaczej.

 • labirynt – Jeśli mo­ja poez­ja ma ja­kiś cel, to jest nim oca­lenie ludzi od pos­trze­gania i czu­cia w og­ra­niczo­ny sposób. ~Jim Mor­ri­son

 • ostatni list – Jes­tem tyl­ko białym wier­szem pełnym czar­nych li­ter. ~Skor 

 • pamiętliwy nonsens – Pomóż mi uciec.

 • stróż w przedziale – Czy­li Anioł i spółka.

 • the best – Naj­lep­szy sposób na to, aby nie dać łopo­tać sobą jak chorągwią - być wiat­rem. ~Radziem © 

 • wrócę tu – Roz­myślam...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Shell

Użytkownicy
D E F
Aktywność

7 stycznia 2019, 13:41eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

7 stycznia 2019, 08:45eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

4 stycznia 2019, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st ***(4 z 365)

4 stycznia 2019, 20:47eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

4 stycznia 2019, 20:27eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

4 stycznia 2019, 20:01eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

4 stycznia 2019, 19:59eyesOFsoul wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

4 stycznia 2019, 13:29eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st ***(4 z 365)

14 grudnia 2018, 18:41eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st wiem

14 grudnia 2018, 18:39eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st jesteś je­dyna w moim rodza­ju zbyt [...]