Chwile lotne i płochliwe.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 17 tek­stów.

Do Ojca.

Nie będę się si­lił na ofic­jalne formy.
Nie będę się si­lił na słowa dziękczynienia.
Piszę do Ciebie w tyl­ko jed­nej spra­wie. Spra­wie, którą od­wle­kałem zbyt długo.
Zaw­sze marzyłem o tym, żeby móc Ci po­wie­dzieć, jak [...] — czytaj całość

list
zebrał 7 fiszek • 17 lutego 2013, 01:59

Mie­szkam w świecie poz­ba­wionym cza­su, ener­gii i natchnienia. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 23 stycznia 2013, 00:24

Od­kryłem przed Tobą naj­de­likat­niej­sze frag­menty me­go ser­ca. Tyl­ko po to by te­raz je pochłonął ogień. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 10 grudnia 2012, 22:37

Otwórz me oczy i po­każ mi, jak się "widzi", a nie tyl­ko "patrzy". 

myśl
zebrała 24 fiszki • 10 września 2012, 11:29

Przeczy­taj mnie od des­ki do des­ki. Jak dobrą książkę. Nie odkładaj mnie tyl­ko w kąt. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 8 września 2012, 03:26

Kochaj tak, byś te­go nig­dy nie żałował. Nie kochaj jed­nak moc­niej, niż jes­teś w sta­nie po­kochać sa­mego siebie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 31 marca 2012, 14:05

Być jak ryd­wan bez kół, a mi­mo to zdo­być cały świat. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 1 kwietnia 2012, 22:41

Choć tak niewiele nam pot­rze­ba, ciągle chce­my cze­goś więcej.

Po­kora - słowo, które wyszło z "mody".
 

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 kwietnia 2012, 12:30

Myśli sa­me przychodzą. Są jak niep­rosze­ni goście. Cza­sem zos­ta­wiają miłe wspom­nienie, niekiedy zaś ruj­nują całe Two­je do­tychcza­sowe życie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 kwietnia 2012, 23:20

Dot­knij mych myśli, jak miękkiego ręcznika. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 23 lipca 2012, 01:27
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

zamknięty

Użytkownicy
X Y Z
Aktywność

3 stycznia 2016, 22:22SPOPIELONY sko­men­to­wał tek­st Życie mi się pop­suło.  

16 kwietnia 2015, 17:51natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Sens bez sen­su nie [...]

16 kwietnia 2015, 15:49zamknięty do­dał no­wy tek­st Sens bez sen­su nie [...]

17 marca 2015, 01:27zamknięty do­dał no­wy tek­st Wymięta po­duszka. Roz­rzu­cona pościel. [...] 

16 stycznia 2015, 17:39zamknięty do­dał no­wy tek­st Zamknięty w klat­ce pa­radok­su [...]

23 grudnia 2014, 17:15nicola-57 sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 07:10tomek43i sko­men­to­wał tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

23 grudnia 2014, 04:44zamknięty do­dał no­wy tek­st I cho­ciaż to mnie [...]

11 grudnia 2014, 04:54zamknięty do­dał no­wy tek­st Odwracam twarz. In­nej już [...]

7 grudnia 2014, 02:48zamknięty sko­men­to­wał tek­st Kawa. Pa­pieros. Skok w [...]