Chodź do krainy marzeń...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 10 tek­stów.

Naj­bar­dziej chy­ba bolą nas wspom­nienia, który­mi dławi­my się każde­go wie­czo­ru. nie, nie te niep­rzy­jem­ne. tyl­ko te naj­lep­sze. właśnie te bolą naj­bar­dziej. bo naj­gor­sza jest świado­mość, że minęło coś piękne­go, co już więcej nie będzie miało szan­sy się powtórzyć. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 31 marca 2011, 22:58

Sa ludzie, wy­darze­nia,kto­re na zaw­sze za­pada­ja w naszej pa­mieci.To ta­kie pe­rel­ki,kto­re przecho­wujesz w za­kamar­kach swo­jej duszy i pies­cisz swoimi wspomnieniami. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 8 marca 2011, 00:24

Zacznij ćpać rzeczy­wis­tość a zo­baczysz ilu roz­cza­rowań unikniesz 

aforyzm
zebrał 126 fiszek • 12 marca 2011, 17:03

Praw­dzi­we szczęście ? 
Wśród płatków śniegu od­na­leźć ten wyjątko­wy .. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 20 grudnia 2010, 08:59

Two­je jut­ro jest dzi­siaj... Korzys­taj z te­go co da­je Ci chwila. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 6 marca 2011, 02:21

Wie­rzyć, to po­wie­rzyć całe swo­je życie ko­muś, ko­go może nie ma. 

myśl
zebrała 39 fiszek • 27 lutego 2011, 15:19

Człowiek jest jak płatek śniegu - każdy in­ny, niez­na­ny, de­likat­ny, zadzi­wia swo­ja pos­ta­cią - gdy się za moc­no ściśnie zos­ta­je po nim tyl­ko mok­re wspomnienie.... 

myśl
zebrała 18 fiszek • 25 lutego 2011, 10:14

Łódką marzeń odpływa­my sta­le, nie pat­rzy­my jak życie za­bierają nam fale... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 25 lutego 2011, 00:02

Przes­tałem marzyć, jak człowiek nie marzy, umiera. 

cytat dnia z 9 grudnia 2009 roku
zebrał 434 fiszki

Jes­tem szczęśliwa!
Nau­czyłam się żyć w iluz­ji - nie miałam wyboru.. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 23 lutego 2011, 19:33
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Marcia77

Użytkownicy
G H I
Aktywność