..Cenneee..

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 71 tek­stów.

Tak dos­ko­nale opa­nowa­liśmy sztukę kłama­nia... na­wet wo­bec sa­mych siebie.

A Ty szep­cz mi miłość
krzy­kiem pros­to w twarz
Ja wiem, że kłamiesz Ty
Ty wiesz, że kłamię ja. 

anegdota
zebrała 4 fiszki • 26 sierpnia 2014, 20:32

Aniele mój - pod­nieś mnie na duchu, bo upadam... 

myśl
zebrała 10 fiszek • 26 sierpnia 2014, 20:59

Żałuję, że nie zdążyłam go pożeg­nać. Żałuję, że byłam na ty­le pew­na siebie, aby sądzić, że jeszcze mam czas. Te­raz wiem, że te­go cza­su nie ma nigdy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 sierpnia 2013, 15:41

Jeśli ocze­kujesz zro­zumienia, mu­sisz naj­pierw zro­zumieć sam siebie. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 15 września 2012, 09:47

Odtwórz

Wyjątko­wa chwi­la to ta ,w której czu­je Two­je ciepło. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 15 września 2012, 07:11

Le­piej mieć powód do "jut­ra" niż łudzić się że wróci "wczoraj".... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 15 września 2012, 10:45

Uk­radłeś duszę, ciało i myśli
Ser­ca tak łat­wo nie oddam...  

myśl • 21 maja 2012, 15:51

Oso­by, za które war­to umierać każą nam żyć. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 1 maja 2012, 22:54

Miłość zaw­sze pa­mięta zarzu­cane jej chwi­le zapomnienia. 

myśl
zebrała 81 fiszek • 26 grudnia 2011, 23:21

Mądrość jest jak od­dech, pot­rze­bujesz jej ale nikt nie może dać Ci swojej. 

aforyzm
zebrał 76 fiszek • 15 października 2011, 15:58
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TaajGer

Użytkownicy
S T U
Aktywność

18 marca 2017, 08:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

18 marca 2017, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

15 lipca 2015, 15:53TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st W całym świecie jes­teś [...]

3 grudnia 2014, 12:23TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Nasza miłość od­rodzi się [...]

26 listopada 2014, 01:02krysta sko­men­to­wał tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

22 listopada 2014, 16:50TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

26 sierpnia 2014, 21:15TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Mój strach zrzu­ca mnie [...]