Byt i śmierć - wiersze.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 16 tek­stów.

noc

noc jest dobra...
uk­ry­wa między gwiaz­da­mi rzeczy szkaradne
noc jest miłościwa...
ob­my­wa brzy­dotę, mlecznym blas­kiem księżyca
noc jest dobroduszna...
cho­wa smut­ki w szuf­la­dach snów
noc jest wspaniała...
wy­wołuje myśli, które ra­zi blask słońca
a my niew­dzięczni­cy i tak cze­ka­my na dzień,
dzień, który jest zbyt szyb­ki by myśleć
dzień, który jest zbyt jas­ny by widzieć
dzień, który jest zbyt sa­mo­lub­ny by dać nam więcej czasu 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 8 sierpnia 2017, 03:17

Ludzkie brzegi.

Na skraw­ku wspomnień
spi­jam spojrzenie
nieu­chwy­cone życiem.

Na krawędzi marzeń
wbi­jam się w lustro
ka­lecząc się nieustanie.

Na ro­gu istnienia
spo­tykam śmierć
omi­jając ją łukiem.

Na gra­nicy serca
spo­tykam się sama
sa­mot­ność moim...
... wrogiem. 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 lipca 2017, 01:50

Wypijmy za Nas.

Sta­ry hej­nał na spa­lonym maszcie
wyg­ry­wa gwieździs­ta Dama.
Pod jej pro­tek­cją
cho­wa się oso­wiały Kot.
Na­wet od­dech podróżnika
składa Ir­racji­nal­ny hołd...

Czci­my -
przeszłym czasom,
daw­nym demonom...
Os­tatnim toastem
Umarły grom.

Spa­lane żarem ko­nary
pamiętają
Wiet­rzne kosza­ry dni.

Wil­ku,
a Ty
Czy pamiętasz...
Ile Ptaków uwiło swe mogiły? 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 16 października 2015, 20:49

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

wiersz • 13 stycznia 2013, 07:24

"Psycholog"

„Psycholog”

Kiedy siadasz na kozetce
On ci w uszy, cos tam szepcze

Dużo py­tań, odpowiedzi
No a pac­jent sie­dzi,.. siedzi…

Słucha ,.. co mu ten po­wiada …
Co wy­pada , nie wypada….

Ja­kieś w życiu zro­bił błędy…
Kiedyś te­dy,… lub [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 12 fiszek • 14 października 2012, 13:04

gdzieś się za­podział je­den but
to nic
świat się budzi do życia
zna­lazłem się wśród dziw­nych dwu­nożnych stworzeń
z trze­ma ręko­ma i...
jes­tem jak one
ta do­dat­ko­wa ręka przeszkadza
nie mogę nad nią zapanować
cza­sem próbuję się nią podpierać
zauważyli
-
 [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 20 fiszek • 11 października 2012, 03:25

Nim zgasnę....

Odtwórz


Nim zgasnę w Twoich oj­cow­skich ramionach
nim mo­je życie do­bieg­nie... końca.
Pozwól... raz jeszcze spoj­rzeć na łąki
mieniące się rosą w pro­mieniach słońca.

Znów uj­rzeć chab­ry wśród kłosów zboża
i... czer­wień maków w soczys­tej zieleni
na nurt rzeki [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 45 fiszek • 2 października 2012, 20:14

Szeptem modlitwa.

I wołam przez ciszę do Ciebie
mój Boże na niebie
Weź mnie od tych ludzi
Od te­go świata
Weź mnie do siebie 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 1 października 2012, 02:06

"DUSZA"

"Dusza"

Czym jest nasza ludzka dusza ?
Wiara?, mo­wa?, słowa czyny?
Kto ste­ruje, kto nią rusza?
Ja­kie te­go są przyczyny?

Kto nam da­je to poczucie
Cza­sem słabe, cza­sem mocne
Które chce w głąb duszy uciec
By roz­poznać swą wyrocznię

Co jest po­nad na­mi w świecie
Ob­raz nieba chmu­ry gwiazdy
Gdy w głąb duszy zaj­rzy przecież
Swa od­po­wiedz poz­na,,,,,,,,, każdy ? ...

Ja­nusz Dziewanowski 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 26 września 2012, 09:18

"Pożegnanie"

Kiedy gdzieś od­chodzą bliscy
Gdy nad Krzyżem w ciszy stoję
Choć to sa­mo czują wszyscy
Przyz­nać nie chcę ze się boję

Dokąd idą ?...co ich cze­ka ?
Ja­ki sens ma życie ...mo­je ???
Czy to koniec [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 15 fiszek • 13 września 2012, 00:40
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Jaśko

Użytkownicy
H I J
Aktywność

12 lipca 2019, 15:37fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... w porówna­niu do [...]

12 lipca 2019, 05:22Irracja sko­men­to­wał tek­st Ludzie wol­ni nie pot­rze­bują [...]

11 lipca 2019, 12:13Irracja do­dał no­wy tek­st ... w porówna­niu do [...]

11 lipca 2019, 12:07Irracja sko­men­to­wał tek­st ... z całego De­kalo­gu, [...]

10 lipca 2019, 23:39fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... w społeczeństwie, gdzie [...]

10 lipca 2019, 22:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st ... z całego De­kalo­gu, [...]

10 lipca 2019, 22:14szpiek sko­men­to­wał tek­st ... z całego De­kalo­gu, [...]

10 lipca 2019, 20:24Irracja sko­men­to­wał tek­st Bardziej niż śmier­ci te­go, [...]

10 lipca 2019, 20:22Irracja sko­men­to­wał tek­st Gry nielo­giczne wy­magają spry­tu.  

10 lipca 2019, 20:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Intuicja, to ko­bieta, na [...]