Byt i śmierć - myśli.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 80 tek­stów.

Pew­na jest śmierć. Nie jej czas. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 30 lipca 2017, 02:52

Nie ma szans, żeby kto­kol­wiek przeżył wy­padek zwa­ny życiem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 lipca 2017, 11:36

Przes­ta­liśmy szu­kać pot­worów pod naszy­mi łóżka­mi, gdy zro­zumieliśmy że one są w nas. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 14 czerwca 2016, 03:24

Życie to coś bar­dziej złożone­go niż logika. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 9 stycznia 2013, 14:31

Nie ważne jest, ja­kim jes­teś człowiekiem…wys­tar­czy, że nie mając ni­kogo blis­kiego do­pad­nie cię cho­roba, stra­cisz pracę, odetną ci prąd a sta­niesz się dla nich patologią. 

aforyzm
zebrał 94 fiszki • 8 stycznia 2013, 09:00

Cza­sami uciekając przed czymś możemy dot­rzeć w miej­sce, o którym na­wet nie marzyliśmy. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 2 stycznia 2013, 21:50

Często ten, który hucznie głosi, że nie lu­bi półprawd o in­nych, lu­bi całą prawdę o so­bie - omijać. 

myśl
zebrała 86 fiszek • 2 stycznia 2013, 13:07

... mi­mocho­dem można po­mylić drogę do piekła i nieba 

aforyzm
zebrał 21 fiszek • 24 grudnia 2012, 09:49

mie­szkam w niebie
do piekła chodzę
tyl­ko na spacer

:)

od­wie­dzić przyjaciół...:) 

myśl
zebrała 121 fiszek • 13 grudnia 2012, 21:41

Zgłębiając dru­giego człowieka można od­na­leźć swo­je wnętrze. 

myśl
zebrała 68 fiszek • 24 listopada 2012, 13:46
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

szpiek

Użytkownicy
H I J
Aktywność

19 maja 2019, 16:35PetroBlues sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 14:05szpiek sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 10:51MyArczi sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 08:41marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:26Irracja do­dał no­wy tek­st ... sądzę, że wszel­kie [...]

19 maja 2019, 07:17Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

12 kwietnia 2019, 21:16knutschkugel sko­men­to­wał tek­st ... a jed­nak człowiek [...]

3 marca 2019, 13:37Irracja do­dał no­wy tek­st Mojemu po­wodo­wi do życia...  

3 marca 2019, 13:19Irracja sko­men­to­wał tek­st Komunistów nie szu­kam w [...]

11 grudnia 2018, 23:37silvershadow sko­men­to­wał tek­st ... nieje­den, szu­kając człowieka [...]