Be brave

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 465 tek­stów.

Praw­dzi­wa miłość zaczy­na się tam, gdzie nicze­go już w za­mian nie oczekuje. 

cytat dnia z 25 czerwca 2010 roku
zebrał 621 fiszek

czy­tam cię brajlem
po skórze po omacku
błądzę palcami 

haiku
zebrał 20 fiszek • 8 marca 2015, 00:01

Szczęście leży na uli­cy. Wys­tar­czy schy­lić się, aby je podnieść.
Tyl­ko naj­pros­tsze rzeczy nie przy­noszą roz­cza­rowa­nia. A jeśli chodzi o szczęście, war­to się bar­dzo nis­ko schylić. 

cytat
zebrał 15 fiszek

Nie py­taj o kon­sekwen­cje, gdy chcesz coś zro­bić, bo nig­dy te­go nie dokończysz. 

cytat
zebrał 14 fiszek

Po­kora. Cóż to po­może? Wal­czyć, wal­czyć - oto je­dyne hasło w tej szar­pa­ninie, której człowiek tak czy owak mu­si ulec. Wal­czyć o tę od­ro­binę, którą się kocha. Po­kory może się człowiek nau­czyć mając siódmy krzyżyk na karku. 

cytat dnia z 16 maja 2011 roku
zebrał 56 fiszek

Jes­teś sza­lona i niewin­na. Całko­wicie zep­su­ta i zu­pełnie niezep­su­ta. Rzecz naj­bar­dziej na świecie niebezpieczna. 

cytat
zebrał 24 fiszki

[...] lecz to nie miało znacze­nia. Trze­ba za­kasać ręka­wy, za­cisnąć zęby i twar­do dążyć do wyz­naczo­nego ce­lu. Życie nie jest lek­kie ani sprawiedliwe. 

cytat dnia z 17 grudnia 2012 roku
zebrał 94 fiszki

Za późno przyz­na­jemy, że je­dyną rzeczą, której nie żałuje­my, to nasze błędy. 

cytat dnia z 15 września 2016 roku
zebrał 34 fiszki

Masz większą szansę wyg­rać na lo­terii jeśli ku­pisz los. 

cytat
zebrał 5 fiszek

Le­piej nie zaczy­nać, niż zacząwszy nie dokończyć. 

cytat dnia z 24 sierpnia 2013 roku
zebrał 69 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Konfucjusz

Użytkownicy
R S T
Aktywność