Batik

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 531 tek­stów.

nie pij

ma­muś ty nie pij
ten świat który po­zos­ta­wiłaś mi w ramionach
jest ciem­niej­szy od twoich oczu - tak się go boję
gdy umiera przy łóżku

wiesz?
cze­kałem na skrzydła zeszłej nocy
ale przyszła tyl­ko prze­moczo­na jesień
i bóg za­wiesił płaszcz na moim śnie

ma­muś pa­miętasz był październik
twój śmiech wy­pełniający kieszenie
jak świeże kaszta­ny
mo­je ka­losze wilgotne
i tak pełno nas że ugi­nały się ręce 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 20 sierpnia 2018, 17:41

* * *

pamiętaj
by two­je skrzydła dały mi rady
kiedy upadam
kiedy po szóstej
z mar­twą nadzieją jeszcze ją trochę pokładam

nie za­pom­nij że były ta­kie słowa
jak mo­je usta
i pod ocza­mi łzy pra­wie ka­pały
na uśmiech

i że jes­tem pusta


*dla "Anioła" 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 11 czerwca 2018, 16:00

Olvidarte jamás

pat­rzę na ty­siące gwiazd
jak na wspomnienie
które za­tarło się deszczem
lub łzami

zos­tały tyl­ko dwie
trzy pamiątki
a między li­nij­ka­mi wiersza
ona
w niebies­kiej sukience

wiel­kie
szu­miące drzewa
roz­brzmiały pszczołami

lecz jakże łąki i pola
bez was zapachną
zakwitną 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 4 maja 2018, 08:01

Kolejny raz

W dniu dzisiejszym
um­rze Jezus
ko­lej­ny raz
zap­le­ciony w ko­ronę cierniową
ciężki jak chleb na­siąknięty krwią

Roz­my­tym wzrokiem
spoj­rzy na nas z pod­miej­skiego pociągu
przez brud­ne okno

Na są sąsied­nim siedzeniu
będą roz­ra­biały dzieci
Ma­ria Magdalena
pod­ciągnie pończochę
na zgrab­nej nodze
kon­duktor nie spraw­dzi biletów
nikt nie przyj­dzie po autograf

Wysiądzie
na pod­miej­skiej stacji
przez wielu przeoczony
pus­ty pe­ron i tańczące słońce
na niebie kwietniowym... 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 1 kwietnia 2018, 14:50

Toujours

świat był zbyt piękny
gdy w mglis­ty po­ranek wiosny
Bo­ga uk­ry­cie
dos­trzegłem dziecięcym spoj­rze­niem

w ko­lorach róż

ze skrzy­deł
które nas tu niosły
cóż zostało?

parę smut­nych uśmiechów
niczym ob­licze człowieka
z krwi
oraz słońca

wszys­tkie mo­je utracenia
wie­czor­na so­wa mi wy­mienia

lecz nie lękam się dzi­siej­szych snów
bo czyż jest gdzieś noc
bez gwiazd
i bez końca? 

wiersz
zebrał 16 fiszek • 5 kwietnia 2018, 08:56

Polna Madonna

przyszła do moich sadów
oz­dobność gwiazd
bosa
ob­co­ludzka

znad światów
znad nieba

znad moich ukocha­nych łąk
gdzie ma­ki czerwone
pełne są ro­sy

i skąd do domu
nie tęskniłem wcale

wszys­tko się we mnie ucisza
gdy pow­tarzam półszeptem
słowa Ko­ron­ki

a na przyd­rożnym krzyżu
cze­ka Chrys­tus frasobliwy

kocham
jak kochałem
lecz czas aby mo­je ser­ce
wzruszać się już przes­tało

bo jes­tem daleko

bo jes­tem gdzie in­dziej szczęśliwy 

wiersz
zebrał 11 fiszek • 4 kwietnia 2018, 08:34

Mantra

chłód
ok­na za­mykam już na noc

aniołowie zaklęci w ptactwa
niczym je­sien­ne łabędzie
zmie­rzają w odloty

między gwiazdozbiory
do planet
do słońc

po­więdły róże
i mgła za­wisła na drzewach
na pa­cior­kach jarzębin

za­nim więc pieśń słowi­ka
na cier­nistym krzewie

przykłoni łany złotych kłosów
łany złotych gwiazd

zacza­ruj mnie
zacza­ruj

swoim uśmiechem 

wiersz
zebrał 14 fiszek • 27 marca 2018, 08:03

Po drugiej stronie Sekwany

chciałem ci wy­biec naprzeciw
nie znając gra­nic wszechświata
lecz oto przyklękam

bo mnie cze­ka dro­ga daleka

nie myśl że zapomnę
że nie jes­teś ze mną

a choć imię mo­je mówić będziesz
głosem ściszonym
niczym zby­teczne słowo

gdy spoj­rzysz na Pa­ryż
i dalej

na cienie skrzydeł
na chmu­ry nieba

ku moim oczom

pa­miętaj że są na­dal
jak dwie noce

pro­meteu­sze słońc 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 21 marca 2018, 07:41

Dro­ga na której ktoś cze­ka zaw­sze pro­wadzi do domu. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 17 lutego 2018, 12:38

Souviens-toi

bez miłości się umiera
jak z głodu

lecz oj­ciec mój
jeszcze nie zdjął po to­bie żałoby
i wciąż no­si w so­bie
ser­ce naz­naczo­ne blizną

światłom gwiazd ka­zał zgasnąć
bo ta boleść
po­dob­na się stała
do niena­wiści

mówił
żeś na­wet po śmieci
piękna była
jak anioł

a duch twój - biała me­wa

która do nieba nie do­leci
jeśli­bym kiedyś za­pom­niał

do­gasające oczy swej mat­ki

pat­rzące na syna 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 30 stycznia 2018, 10:17
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
F G H
Aktywność

przedwczoraj, 17:17yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 10:52onejka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

przedwczoraj, 06:53giulietka sko­men­to­wał tek­st upleciona z uczuć pra­wości i [...]

przedwczoraj, 06:52giulietka sko­men­to­wał tek­st Gdy nie ma się [...]

przedwczoraj, 06:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

14 stycznia 2019, 19:37yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

14 stycznia 2019, 12:29kati75 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

14 stycznia 2019, 12:04giulietka sko­men­to­wał tek­st *** Lśnienie

14 stycznia 2019, 12:02giulietka sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]

14 stycznia 2019, 10:34Malusia_035 sko­men­to­wał tek­st Nie mam pa­mięci do [...]