All

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 9 tek­stów.

I właśnie w ta­kim smut­nym dniu, dla całego nasze­go kra­ju, za­dajesz so­bie py­tanie: Ile może być war­te Two­je życie? Czy dbasz o nie wystarczająco? 

myśl
zebrała 53 fiszki • 10 kwietnia 2010, 18:24

Śmierć jest nieodłączną częścią te­go świata .

[*] Spoczy­waj­cie w pokoju. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 10 kwietnia 2010, 16:14

Prze­każ mi swoją miłość czy­nami, nie słowa­mi ... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 12 kwietnia 2010, 18:02

mo­ja baj­ka nie po­siada na­wet ty­tułu, więc nie py­taj o scenariusz 

myśl
zebrała 52 fiszki • 3 kwietnia 2010, 23:35

Moją obojętność i nieobojętność
zdradza to, że jak bezpłod­na matka
adop­tuję cudze troski. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 4 kwietnia 2010, 00:37

Uśmie­chnij się pros­to w mo­je serce. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 3 kwietnia 2010, 13:49

Mo­wa to sreb­ro, a mil­cze­nie to ból. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 2 kwietnia 2010, 13:55

...bo dob­rzy ludzie płaczą częściej...2.04.10r. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 2 kwietnia 2010, 14:02

Przy­jaciele są jak ciche anioły, które pod­noszą nas, gdy nasze skrzydła za­pom­niały jak latać.

Frien­ds are an­gels who lift us to our feet when our win­gs ha­ve troub­le re­mem­be­ring how to fly. (ang.) 

cytat dnia z 1 czerwca 2011 roku
zebrał 401 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Autor nieznany

Użytkownicy
K L M
Aktywność