Achilles...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 35 tek­stów.

jaskółki nisko latają

choć się nie przelewa
będzie burza

w do­mach
od łez
pougi­nają się kolana/jaskółkom, za ich niskość

wiersz
zebrał 24 fiszki • 30 maja 2015, 21:31

Ale tak już jest na świecie, że ko­biecie płacz przychodzi z po­mocą, kiedy ro­zum przes­ta­je poj­mo­wać. A płacz wie wszys­tko, słowa nie wiedzą, myśli nie wiedzą, nie wiedzą sny i Bóg cza­sem nie wie, a płacz ludzki wie. Bo płacz jest i płaczem, i tym nad czym się płacze. 

cytat dnia z 16 stycznia 2014 roku
zebrał 53 fiszki

Cza­sami jes­teśmy ludźmi z dziurą w ser­cu, przez którą wszys­tko i wszys­cy przelatują. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 5 stycznia 2014, 14:15

To nie ta­kie jed­nak pros­te spoj­rzeć, gdy się spoj­rze­niem do­tyka bólu. 

cytat dnia z 9 września 2013 roku
zebrał 228 fiszek

Le­piej kochać, a po­tem płakać. Następna bzdu­ra. Wie­rzcie mi, wca­le nie le­piej. Nie po­kazuj­cie mi ra­ju, żeby po­tem go spalić. 

cytat dnia z 16 maja 2013 roku
zebrał 95 fiszek

No­cy, które przes­pa­liśmy, jak­by nig­dy nie było; po­zos­tają nam w pa­mięci tyl­ko te, w które cier­pieliśmy, nie mog­liśmy zmrużyć oka. Stąd su­ma naszych no­cy jest sumą naszych bezsenności. 

cytat dnia z 24 stycznia 2013 roku
zebrał 58 fiszek

Nić Ariadny

zielo­ny ka­pelusz wciąż jest zagadką
od­cienia oczu
do które­go tęsknią porzu­cone Julie

spot­kasz ta­kie na ulicy

z bla­dym spojrzeniem
będą prze­mie­rzać godziny

pruć siebie i gu­bić kolejno

myśląc że ktoś w nich
znaj­dzie drogę powrotną 

wiersz
zebrał 18 fiszek • 1 grudnia 2012, 09:47

Kiedy jej nie ma

zdjęła z siebie nagość
sumienie
oczy
na śle­po wyłazi ze skóry
porzu­ca resztki twarzy

zaz­na­jamia się z bliznami

i nie wie­dzieć cze­mu
jest dob­rze
gdy przeźroczyście przy­lega do ściany
nie wychodzi zbyt blado

nie trze­ba na no­wo układać fryzury
ro­bić makijażu
pod­ci­nać żył

dla wy­razis­tości

nikt nie stoi na szczudłach

- jest sobą po kontury
których nikt nie kreśli 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 8 listopada 2012, 19:16

Nie znie­czu­lisz życia zaszy­wając się w bólu... 

aforyzm
zebrał 7 fiszek • 4 maja 2012, 08:39

Oczy... to je­dyne ot­wo­ry, przez które mogę wyjść. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 maja 2012, 02:03
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

eyesOFsoul

Użytkownicy
R S T
Aktywność

25 kwietnia 2019, 17:11sand wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

7 września 2018, 17:36sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

27 sierpnia 2018, 22:21mistcat. sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 12:21Oskar Wi­zard sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

18 grudnia 2017, 01:01sand sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 18:50yestem sko­men­to­wał tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

16 grudnia 2017, 02:03sand sko­men­to­wał tek­st ... od daw­na zas­ta­nawiałem [...]

16 grudnia 2017, 01:21sand do­dał no­wy tek­st Wypalasz się jak nic, [...]

15 marca 2017, 19:41sand sko­men­to­wał tek­st **********************************

27 listopada 2016, 17:01sand sko­men­to­wał tek­st Starość