chujowych tekstów.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 13 tek­stów.

Haiku o Jaruzelskim

Spie­szmy się sądzić ko­muchów
Tak szyb­ko odchodzą!

Oczy­wiście wiem że to nie haiku.
Ale zap­raszam ,, haikowców ‘’ 
By prócz fas­cy­nac­ji formą
Nad treścią się pochylili. 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 26 maja 2014, 23:29

No­wy Rok idzie
Zdro­wie, Po­myślność niesie
Szczęśli­wy będzie
Wszys­tkiego Naj­piękniej­sze­go i Spełnionego
w No­wym Ro­ku Życzę Nam Wszys­tkim :-) 

haiku
zebrał 18 fiszek • 31 grudnia 2013, 12:02

*****31.12.2013r. /01.01.2014r.*****

Sal­wy radości
No­wy Rok ! Piękna noc dziś
Tran­sfer do nieba


Krys­ty­na Sz.

***********************************
Szczęśli­wego No­wego 2014 Ro­ku !
Wspa­niałej Za­bawy Syl­wes­tro­wej !

krys­ta nap.17.08.2013r.
 

haiku
zebrał 16 fiszek • 31 grudnia 2013, 13:36

za­bierz mnie... pot­rze­buje cie... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 18 listopada 2013, 17:42

Żyj tak, aby na sta­rość nie mówić "gdybym". 

aforyzm
zebrał 64 fiszki • 27 czerwca 2013, 01:06

Słów już nie mam. Do widze­nia.

Nölle. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 2 czerwca 2013, 22:35

Nie wy­magaj­my by oso­by, którym wska­zanie na ma­pie gra­nic Pol­ski spra­wia trud­ności, znały pow­szechne gra­nice przyzwoitości. 

myśl dnia z 10 kwietnia 2013 roku
zebrała 143 fiszki • 21 czerwca 2010, 15:07

Nie ten na miłość zasługu­je co o nią ciągle pro­si, lecz ten kto w skry­cie kocha i ból ser­ca znosi. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 4 kwietnia 2013, 17:36

Ra­dos­nych Świąt Zmar­twychwsta­nia Pańskiego
nieus­tające­go wzras­ta­nia W Wie­rze Miłości I Nadziei
umoc­nienia mocą Ducha Świętego,
po­koju dob­ra i wyt­rwa­nia w drodze ku niebu.... :)

Wszys­tkim Po­wołanym do doskonałości...

życzy Ma­riusz :) 

myśl
zebrała 29 fiszek • 30 marca 2013, 21:08

Święco­ny pokarm,
jaj­ka pomalowane.
Na przyjście Pana.


Ra­dos­nych Świąt Wielkanocnych. 

haiku
zebrał 33 fiszki • 30 marca 2013, 19:16
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

strzyku

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 12:44scorpion wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 12:35scorpion wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:34scorpion wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

wczoraj, 12:09scorpion sko­men­to­wał tek­st Jeden Twój sms, mógłby [...]

wczoraj, 00:06scorpion wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

6 sierpnia 2018, 09:03scorpion wy­powie­dział się w wątku R.I.P., czy­li Ci, którzy [...]

31 lipca 2018, 09:23scorpion wy­powie­dział się w wątku Czat

31 lipca 2018, 09:04scorpion wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

31 lipca 2018, 08:57scorpion wy­powie­dział się w wątku Ulubione Zda­nia Pos­ta­ci Fik­cyjnych.