^^,

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 96 tek­stów.

Nie tłumacz się. Przy­jaciele i tak zro­zumieją, wro­gowie i tak nie uwierzą. 

cytat dnia z 7 marca 2017 roku
zebrał 49 fiszek

Po większym spożyciu su­mienie zwykło pod­gry­zać wątrobę. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 kwietnia 2015, 10:49

Luka w psychice.

Z og­romnym hu­kiem pa­dam na ziemię,
led­wie od­dychając,
wstaję z wiel­kim trudem,
lecz próbuję brnąć do przo­du.

Na mych us­tach pieśń,
a w ref­re­nie jej :
''Nig­dy dla ni­kogo być ciężarem''.

Pragnę wal­czyć o siebie,
in­nych sobą wciąż [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 lipca 2013, 14:12

Chciałabym żeby cze­kola­da nie tuczyła,pa­piero­sy nie uza­leżniały, przy­jaźń była szcze­ra, a miłość istniała.


czyjeś. 

aforyzm dnia z 18 grudnia 2009 roku
zebrał 349 fiszek • 17 grudnia 2009, 13:52

Przychodzę, gdy już wszys­cy odeszli…więc nie py­taj czy przy­jaźń ma sens. 

myśl
zebrała 376 fiszek • 26 września 2010, 10:03

Bo cza­sem trze­ba się uśmiechnąć.
Tak mi­mo wszys­tko, spróbo­wać na no­wo żyć.
Przes­tać żyć w klat­ce zbu­dowa­nej z mie­szan­ki wspom­nień i nies­pełnionych marzeń.
Dać z siebie wszystko.
Dla siebie i tych, którzy nasze­go uśmie­chu są warci. 

myśl
zebrała 160 fiszek • 5 maja 2010, 07:46

Do­pomóż dzi­siaj od­chodzącym chwi­lom, by jut­ro były war­te wspomnień. 

cytat
zebrał 24 fiszki

cza­sem przeszłośc po­moga wejść z większym uśmie­chem w przyszłość i poz­nać praw­dziwą dob­roć ludzkich serc... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 czerwca 2012, 19:21

I tyl­ko ko­bieta pot­ra­fi tak dob­rze wywrócić swo­je życie by je po­tem uporządkować. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 czerwca 2012, 22:10

Gdy Cię nie było, "świat" pi­sałem z małej li­tery.

M. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 9 maja 2012, 16:25
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Vendie

Użytkownicy
T U V
Aktywność

6 października 2014, 22:00unique. do­dał no­wy tek­st Miałem za­miar po­dejść do [...]