;)

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 91 tek­stów.

Nor­malność to chodze­nie utar­tym przez in­nych szla­kiem, którym podążają ludzie bez wyob­raźni. Człowiek nienor­malny to je­dynie oso­ba pot­ra­fiąca żyć według włas­nej fantazji. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 lipca 2012, 09:50

Czym są? - spy­tała pa­ni w pulowerze.
Jaś pod­niósł rękę, więc niech głos zabierze:
- Święta, to ta­ki ok­res w naszej wierze,
kiedy ma­ma wciąż pichci, sprząta, pie­rze,
a oj­ciec na­walo­ny śpi, jak zwierzę...
 

myśl
zebrała 45 fiszek • 5 kwietnia 2012, 13:08

Każdy z nas ma w so­bie emoc­jo­nal­ne­go De­mona, który go wchłania.
Po­tem zaś wy­puszcza już ja­ko chwi­lowe­go szaleńca. 

myśl
zebrała 48 fiszek • 24 czerwca 2011, 08:20

Pomyśl...
Ile tak nap­rawdę mie­rzy Two­je uczu­cie?
Czy jest na ty­le wy­sokie,aby dot­knąć nieba... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 25 czerwca 2011, 15:25

Gdy ko­bieta uro­ni łzę przez mężczyznę ten oto mężczyz­na jest świ­nią, a co gdy to mężczyz­na płacze przez ko­bietę ? 

myśl
zebrała 23 fiszki • 21 czerwca 2011, 20:51

- kochasz mnie?
- tak.
- udowodnij...
- jak?
- przy­tul mnie.<3

Tak niewiele trze­ba by oka­zac ko­muś miłość, ale dla niektórych na­wet ty­le to za dużo.... 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 czerwca 2011, 13:38

Może nie dam Ci mat­czy­nego ciepła, nie utulę tak czu­le jak­byś chciała, może Twych zwie­rzeń nie zro­zumiem, i war­koczy zap­leść nie potrafię..
Ale spra­wię, że każda Two­ja mała łza na mej koszu­li za­pachnie szczęściem..


dla mo­jej córeczki Julci. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 15 maja 2011, 18:17

Cały sęk w tym, że jes­teśmy zbyt młodzi, by wie­dzieć jak świado­mie fun­kcjo­nować, od­czu­wać, myśleć i jeszcze nie tak starzy, by uważać, że to nie sta­nowi problemu. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 26 kwietnia 2011, 13:53

Szczęśli­wy ten, kto po­siada ser­ce ukocha­nej, a nie tyl­ko rękę. 

myśl
zebrała 65 fiszek • 9 maja 2011, 11:06

Ot­wieram się
przed Tobą
za Tobą skoczę
w
Ogień
między nami. 

myśl
zebrała 37 fiszek • 17 czerwca 2011, 17:57
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
C D E
Aktywność