.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 227 tek­stów.

na "m"

o tym co jest między nami
mogę pi­sać w nieskończoność

a z po­zoru wi­dać tylko
dwa ko­ce
półmet­ro­wy od­stęp
i jeszcze większą kołdrę 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 27 sierpnia 2014, 14:37

Często wychodzę z siebie. We dwo­je to zaw­sze raźniej... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 6 marca 2014, 13:05

... to nie puszka tru­ciz­ny za­bija, lecz jej szczyp­ta do­dana do potrawy... 

aforyzm dnia z 22 lutego 2014 roku
zebrał 197 fiszek • 1 kwietnia 2011, 00:07

Właści­wie nie boję się niez­na­nego. Tyl­ko trochę szko­da mi stra­cić to, co znam. 

cytat dnia z 28 sierpnia 2014 roku
zebrał 123 fiszki

Związki między ludźmi zaczy­nają się od nieśmiałego, lękli­wego użycia wiel­kich słów, co do których ma­my nadzieję, że już wkrótce będą pasować. 

cytat dnia z 26 grudnia 2012 roku
zebrał 75 fiszek

... poszła mu na rękę... tyl­ko dlacze­go w szpilkach?... 

myśl
zebrała 54 fiszki • 9 grudnia 2012, 12:20

Nie chciałam niszczyć nicze­go ani ni­kogo. Chciałam po pros­tu wym­knąć się cichut­ko tyl­ny­mi drzwiami, nie po­wodując żad­ne­go za­mie­sza­nia ani kon­sekwen­cji, i zat­rzy­mać się do­piero na Grenlandii. 

cytat
zebrał 25 fiszek

Przeszłam z Tobą cały al­fa­bet i wciąż czuję, że są ta­kie wy­razy, w których li­tery będziemy od­kry­wać całe życie na nowo...mo­jemu eŁ. 

myśl
zebrała 50 fiszek • 27 lutego 2012, 03:15

Trud­no o dziw­niej­szy pro­dukt na świecie niż książki. Dru­kowa­ne przez ludzi, którzy ich nie ro­zumieją; sprze­dawa­ne przez ludzi, którzy ich nie ro­zumieją; op­ra­wiane, re­cenzo­wane i czy­tane przez ludzi, którzy ich nie ro­zumieją; a te­raz na­wet pi­sane przez ludzi, którzy ich nie rozumieją. 

cytat
zebrał 8 fiszek

Jeśli tyl­ko będziemy tu­lić się moc­no do siebie, możemy ut­ra­cić całą resztę świata, ale przy­naj­mniej na zaw­sze zacho­wamy siebie. 

cytat
zebrał 14 fiszek
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mian Mian

Użytkownicy
B C D
Aktywność

22 maja 2015, 16:30Czarownica do­dał no­wy tek­st Utkałeś mi na oczach [...]

20 maja 2015, 10:06Czarownica do­dał no­wy tek­st Bez ser­ca nie ma [...]

10 maja 2015, 13:57tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 13:49Czarownica sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 12:11tomek43i sko­men­to­wał tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 maja 2015, 11:56Czarownica do­dał no­wy tek­st Agresja przy­biera na wadze [...]

10 marca 2015, 21:47Nikaaaa sko­men­to­wał tek­st Codziennie szpe­ram między po­wieka­mi [...]