...anima bagliore...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 350 tek­stów.

Często wy­ciąga­my dłoń mając na uwadze czy­jeś dobro,
gdzie w za­mian prag­niemy ot­rzy­mać choćby szacunek... 

myśl
zebrała 64 fiszki • 20 czerwca 2014, 21:33

Każde­go dnia umiera­my po trochu. Każde­go dnia trochę się rodzi­my. Wal­czy­my o każdy od­dech, a za­pomi­namy jak żyć. Czu­jemy się przytłocze­ni ciężarem włas­nych myśli. Za­myka­my się w czte­rech ścianach, mając nadzieję, że jes­teśmy bez­pie­czni, choć to tam cze­kają na nas pot­wo­ry złama­nych nadziei, doświad­czo­nych po­rażek, nies­pełnionych obiet­nic. Tak bar­dzo nie umiemy być. 

myśl
zebrała 58 fiszek • 22 czerwca 2014, 19:26

Mi­jamy się, a prze­cież wys­tar­czy na chwilę się zatrzymać,
spos­trzec piękno w człowieku, które­go nie zauważamy...
Wsłuchać się w je­go duszę, bo często w tym, co obojętnie mijamy,
tkwi piękno, ja­kiego szu­kamy ...

ற∂ℓgosi∂... 

myśl
zebrała 42 fiszki • 22 czerwca 2014, 13:28

Co za­pisa­no emocją, można przek­reślić jed­nym prze­ciągnięciem ołówka,
lecz od­cisk dłoni zos­ta­nie, jak pieczęć cza­su, złamana. 

myśl
zebrała 67 fiszek • 5 czerwca 2014, 14:22

* * *

Codzien­nie gaśnie ty­le słońc
Ich pro­mienie zni­kają bezpowrotnie
Co noc od­chodzi mi­lion gwiazd
Ich drogę skry­wa noc
Którędy iść?
Marze­nia po­rywają fa­le rzeczywistości
Zni­kają w oceanach świata
Pod­muchy wiat­ru pod­ry­wają ku górze czarną ziemię
Za­sypują kryształowe łzy
Za­nika obraz
Którędy iść?Odtwórz  

wiersz
zebrał 40 fiszek • 23 czerwca 2014, 00:08

Mogłabym grze­bać w ziemi gołymi ręka­mi, a po­tem śmiać się do ut­ra­ty tchu ze swoich brud­nych rąk, gdy­bym tyl­ko zna­lazła ka­wałek siebie. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 30 maja 2014, 14:59

Sta­wanie się Kimś jest ciągłym wyz­wa­niem do przek­racza­nia siebie... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 3 czerwca 2014, 18:52

Życie to sztuka

Życie to sztu­ka proporcji,
ile dać siebie, ile zostawić
na zaczyn, następny siew,
al­bo na czarną godzinę

Życie to sztuka
jed­na, niepowtarzalna
bez ko­pi, backup'ów,
ale codzien­nie aktualizowana

Życie to sztuka
ko­media i dramat
Diabeł i anioł suflerem
Tyl­ko Bóg zna scenariusz

Życie do [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 66 fiszek • 22 maja 2014, 10:54

Noc

Gdy płaszczem mro­ku otu­la się niebo,
w słod­kim tańcu z Orfeuszem
zas­ty­gają zmęczo­ne powieki.

Zaczy­nają się małe tęsknoty.
Tak ciche jak szept giwazd
przy szem­ra­niu świerszczy.

Liche wspom­nienia wypełzają
z od­ległych ar­kanów
nie­wzruszo­nego sufitu.

W za­kamar­kach nocy
lśnią zgu­bione przez nie
chi­tyno­we pan­cerze dnia.

Bólem drżącym jak rzeka,
krzycząc spływają w 
ciemną ot­chłań policzka.

Samotność. 

wiersz
zebrał 48 fiszek • 6 maja 2014, 18:43

Cza­sem życie da­je ty­le szczęścia, że łzy sa­me płyną... 

myśl
zebrała 149 fiszek • 13 maja 2014, 06:24
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Beczka

Użytkownicy
A B C
Aktywność

5 grudnia 2016, 01:51Julka 10 sko­men­to­wał tek­st i stoją po dwóch [...]

27 października 2016, 15:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st i stoją po dwóch [...]

27 października 2016, 02:04Irysowa sko­men­to­wał tek­st i stoją po dwóch [...]