...pensieri...

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 3425 tek­stów.

Cza­sem sta­wiamy ludzi na dru­gim miej­scu, choć zasługują na więcej.
Więcej, niż my. 

myśl
zebrała 83 fiszki • 9 czerwca 2014, 11:39

By­wają ludzie niczym perły. War­to ich poszu­kiwać, a gdy się znaj­dzie, trze­ba uczy­nić wszys­tko żeby ich nie zgubić. 

myśl
zebrała 106 fiszek • 21 czerwca 2014, 18:48

W morzu pochleb­stw trud­no dos­trzec krop­le praw­dzi­wego zachwytu. 

myśl dnia z 19 czerwca 2014 roku
zebrała 137 fiszek • 3 maja 2010, 07:03

Nie mu­sisz być naj­piękniej­szym człowiekiem na świecie, wys­tar­czy, że uczy­nisz czyjś świat co­raz piękniejszym. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 20 czerwca 2014, 10:47

Do­tyka­my życia w objęciach śmierci. 

myśl
zebrała 75 fiszek • 17 czerwca 2014, 18:33

Nie sztu­ka zna­leźć ser­ce, sztu­ka to je ocalić.Dyzma.cd. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 7 czerwca 2014, 21:53

Kruszę w so­bie twar­dość - dro­ga do ce­lu sta­je się miękka. 

myśl
zebrała 63 fiszki • 20 czerwca 2014, 23:43

Na końcu dro­gi oka­zuje się, że ważne sta­je się to, co zna­lazłeś,a nie to, cze­go szukałeś. 

myśl
zebrała 88 fiszek • 23 maja 2014, 18:23

Czas poz­wa­la nam od­kry­wać że często to cze­go szu­kaliśmy już posiadamy... 

myśl
zebrała 83 fiszki • 27 maja 2014, 23:20

Ko­bieta, świado­mie wy­biera Mężczyznę dla które­go jest wyzwaniem... 

myśl
zebrała 86 fiszek • 2 czerwca 2014, 14:00
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

szary

Użytkownicy
A B C
Aktywność

5 grudnia 2016, 00:51Julka 10 sko­men­to­wał tek­st i stoją po dwóch [...]

27 października 2016, 13:08fyrfle sko­men­to­wał tek­st i stoją po dwóch [...]

27 października 2016, 00:04Irysowa sko­men­to­wał tek­st i stoją po dwóch [...]