naj

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 493 tek­sty.

Jest ta­ka cier­pienia gra­nica, za którą się uśmiech po­god­ny zaczyna. 

cytat dnia z 24 sierpnia 2010 roku
zebrał 155 fiszek

O ile nadzieja może być często je­dyną treścią życia, o ty­le jej spełnienie sta­je się cza­sem trudną do zniesienia męką. 

cytat dnia z 16 września 2013 roku
zebrał 30 fiszek

Umar­liśmy już daw­no, a tyl­ko nie chce­my się do te­go przyznać. 

cytat
zebrał 45 fiszek

Boże, daj mi sa­mot­ność, bo niena­widzę ludzi. 

cytat dnia z 9 marca 2011 roku
zebrał 170 fiszek

i na­wet jeśli nie ro­zumiesz
nie przeszkadzaj
żyć 

myśl
zebrała 200 fiszek • 25 marca 2013, 21:14

Na­wet kiedy jes­teś po­za za­sięgiem mych spojrzeń
wra­cam w nasze miej­sca wyz­naczo­ne czasem
pachnące chle­bem, jak wte­dy, gdy myślą moją byłaś
i stałaś cała w bieli, ta­jem­nicą po­ran­ka i no­cy marzeniem

Na­wet kiedy odpływam w dal sza­rej rzeczywistości
wra­cam do szeptów zielo­nych i rzęs mok­rych od bólu

Za Twą łzę mógłbym zabić

nie py­taj dlaczego... 

myśl
zebrała 281 fiszek • 23 kwietnia 2013, 14:18

Zapomniana.

Odtwórz

Wiesz...
Trud­no mi od­dychać, kiedy ty­le ludzi wokół mnie, gna do przo­du, po­pychając czas.

Nie piszę te­go, żeby Cię os­karżać. Nie mam za­miaru nicze­go Ci wy­pomi­nać. Bez sen­su trochę, że nie powiem [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 25 stycznia 2013, 17:37

Przepraszam.

Uda­jemy, uda­jemy codzien­nie, bez chwi­li wyt­chnienia. Tak właści­wie możemy po­wie­dzieć, że fałszy­we uśmie­chy czy śmiech są już na­mi, czyż nie? Płacze­my, po czym spo­tyka­my się nawza­jem i nie pot­ra­fimy po­wie­dzieć o tym. [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 5 fiszek • 13 stycznia 2013, 21:01

Pus­te te noce
w zim­nej pościeli uczuć.
Tęskno­ta boli. 

haiku
zebrał 29 fiszek • 6 stycznia 2013, 13:11

Mężczyz­na niekocha­ny przez matkę, to uczu­ciowy kas­trat. Pod pot­rzebą czułości skry­wa lęk od­rzu­cenia. I cho­ciaż otu­lisz go naj­ciep­lej­szym ko­cem uczuć, uśpiony w nim wróg wbi­je ci nóż w ser­ce. To nie zem­sta, to uro­jona władza. Nad ko­biecą czułością. 

myśl
zebrała 77 fiszek • 18 grudnia 2012, 12:06
Pozostałe zeszyty
Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Szantil

Użytkownicy
J K L
Aktywność

2 lutego 2016, 00:36Homo viator sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

2 lutego 2016, 00:34Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

2 lutego 2016, 00:29katjaa sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

2 lutego 2016, 00:17Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

2 lutego 2016, 00:04katjaa sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:54Yankes sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:53Cris sko­men­to­wał tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

1 lutego 2016, 23:43katjaa do­dał no­wy tek­st Zabierasz mi naj­bliższych. Nie [...]

23 stycznia 2016, 14:14fyrfle sko­men­to­wał tek­st Często wychodzę gdzieś w [...]

23 stycznia 2016, 00:17PrestonX sko­men­to­wał tek­st Często wychodzę gdzieś w [...]