.

Zeszyt, w którym je­go autor zgro­madził 774 tek­sty.

* * *

po­daj mi, proszę, papierosa,

pa­miętasz kłosy, let­nie warkocze,
zdej­mo­wałeś z moich włosów wiatr

na­gie pier­si, de­likat­ne dłonie
krzyczałam, że jes­teś wszys­tkim
we mnie co płonie

mówią, że ta­ka na­miętność wy­pala tyl­ko raz

za­pal mi, proszę, papierosa
przy­gasa żar ciał 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 lutego 2017, 00:57

- Wyz­nać, po­kazać, wie­dzieć czy wie­rzyć...
- Zacząć pla­nować czy nig­dy nie przes­tać marzyć... 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 11 listopada 2012, 09:10

"Cześć, to ja. Zas­ta­nawiałam się, czy po tych wszys­tkich la­tach chciałbyś się spot­kać i wszys­tko powtórzyć?"

A ja zas­ta­nawiam się czy po tych wszys­tkich la­tach war­to się spot­kać. Czy war­to na no­wo so­bie złamać ser­ce po raz ko­lej­ny tyl­ko po to, żeby choć na chwilę zo­baczyć te oczy, w których się za­kochałam do szaleństwa. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 lipca 2016, 00:43

nie budźcie marzeń gdy śpią

jeszcze noszę twój od­dech na ustach
kawą zak­li­nam szepty
gdy mówisz do mnie przez sen
to o czym nam się nie śniło

wdycham sen­ny­mi zmysłami
prze­siąknięte tobą powietrze

a po­tem us­ta­wiam na stole
je­den ta­lerz i pół filiżanki
i tyl­ko jeszcze ser­ce oszukać
że Cię tu nig­dy nie było 

wiersz
zebrał 13 fiszek • 26 maja 2016, 09:56

Wszys­tko ma swój kres. Obiecan­ki na stałe są złudne...

K.A.Sz.30.04 2016r.
 

myśl
zebrała 10 fiszek • 30 kwietnia 2016, 16:17

12.03

Miała de­likat­ne szkla­ne serce.
Płakała płat­ka­mi śniegu.
Od­garniała zas­py włosów.
Za­marznietych uczuć iglo
Uk­le­pywała w pośpiechu.

Z na­dejściem lata...
On roz­grzał ją włas­nym oddechem.
Po­całun­kiem roz­kołysał jej serce.
Roz­pa­lona tańczy­la w ciepłym deszczu.
Nie płakała od te­raz więcej.

Przyszła jesień...
On nie ubrał [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 15 marca 2013, 21:19

Nienagannie sentymentalni

każdy dzień budzi się
niepos­trzeżenie cicho
w słońcu co­raz bar­dziej wi­doczne
bruz­dy Nasze­go prze­mija­nia
a My wras­ta­my w Nasze życie
wciąż uśmie­chnięci, ta­cy sami

i choć je­sień krępu­je ze­gary
niena­gan­nie sen­ty­men­talni
ocza­mi la­ta wi­tamy zimę
tuląc w dłoniach co istotne

ra­dośni sobą wciąż zakochani

świado­mość Nasze­go uczu­cia
gęsią skórką po ple­cach spływa

i nie trze­ba mi nic więcej
mam wszys­tko co kocham

- jes­tem z Tobą szczęśliwa
 

wiersz
zebrał 33 fiszki • 8 grudnia 2011, 01:01

Muśnięta jesienią...

cho­ciaż pada…
okien nie zam­knę w kimś innym
mo­je us­ta muśnięte jesienią

- cze­kają na ciebie

og­rzej je pocałunkiem
niech czer­wienią się inaczej
wyr­wij z cza­su za­dumy, jak myśli
uracz de­likatną pieszczotą
za­nim zi­ma je chłodem naznaczy

i kochaj mnie…
aż księżyc gwiaz­dy po­liczy na niebie

wte­dy spo­koj­nie zasnę
zam­knę ser­ca me­go ok­na
i złożę po­wieki w modlitwie

- za ciebie 

wiersz
zebrał 52 fiszki • 7 listopada 2012, 19:19

A kiedy stanę się już tyl­ko wspom­nieniem... Ty, będziesz miał ich pełne dłonie. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 23 listopada 2015, 18:37

Na pożegnanie

Już od daw­na nie tęskniłeś
Wiem
Czułam to w całym ciele
I we śnie nie patrzyłeś
Na mnie już jak kiedyś

Włosy od­garniałeś
Szu­kałeś cze­goś w oczach
Mówiłeś, że zna­lazłeś

Po­całun­kiem próbo­wałeś
Spra­wić, żebym zos­tała
Może jed­nak byłam coś war­ta

I us­ta zag­ry­załam
Żeby ten po­całunek star­czył na dłużej

Nie starczył 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 23 listopada 2015, 23:16
Pozostałe zeszyty

Użytkownik prowadzi wyłącznie jeden zeszyt — ten, który właśnie przeglądasz.

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

MartynaR

Użytkownicy
O P Q
Aktywność

16 września 2016, 23:37Cris sko­men­to­wał tek­st W płyt­kiej wodzie uto­piłeś ulot­ność chwi­li pa­miętam [...]

25 maja 2016, 00:56Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Nie wiem jak  kochać zapłacz [...]

14 maja 2016, 20:47krysta sko­men­to­wał tek­st Przelotnie Dotknę Twoich myśli Gdy minę [...]

5 maja 2016, 22:26PaTT sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

5 maja 2016, 01:49Cris sko­men­to­wał tek­st Nocami wra­cam do wczo­raj gdy byłeś [...]

29 listopada 2015, 23:51PaTT do­dał no­wy tek­st I będę wie­rzyć Że Umiesz [...]

23 listopada 2015, 18:48Cris sko­men­to­wał tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

23 listopada 2015, 14:28PaTT do­dał no­wy tek­st A wte­dy deszcz pa­dał gdy [...]

19 listopada 2015, 14:56fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nigdy nig­dy nie szu­kałam ra­mion [...]