Znowuukrzyżowano Chrystusa Po raz wtóry Faryzeuszekrzyczeli Tak [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 17 opinii.

Tacy Żydzi

Zno­wu uk­rzyżowa­no Chrystusa

Po raz wtóry

Fa­ryzeu­sze krzyczeliTak to wyglądało

Gdy szydzili

I sza­ty zeń rwali

Ta­cy Żydzi

Co ten film nag­ra­liWięc od­wróć głowę od nich

Bo gdy plują to bo­li

Więc choćby holokaust

To nie pomagaj

Już więcej Żydowi


Odtwórz

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 lutego 2018, 16:31

Odtwórz  

Dzięki,
nie widziałem nies­te­ty te­go fil­mu... na­tomiast ro­zumiem in­ten­cje.

Tu­taj też bar­dzo cieka­wa wy­powiedź, którą ce­nię, niez­wykle ważna...

https://youtu.be/-P0pRPkHiHg 

Tu zos­tały je­go fragmenty:
Odtwórz
A tu jeszcze coś:
Odtwórz
Odtwórz
i Po­lak bar­dziej ame­rykański, niż Ame­ryka­nie, choć mówi o cieka­wych faktach
Odtwórz
Dobranoc. 

Wi­tam wszystkich...
nie wiem o który film dokład­nie chodzi, ale widziałem ich spo­ro. To­leran­cja dla wszys­tkiego i wszys­tkich? Ab­so­lut­nie nie - nie ma to­leran­cji dla zwy­rod­nial­stwa... Nies­te­ty, nie tyl­ko Niem­cy przyczy­nili się do [...] — czytaj całość

Odtwórz  

Nie po­magaj Żydo­wi - jest oczy­wiście pro­wokacją.
Po­magać trze­ba - jed­nak rac­jo­nal­nie oce­niając wychodzi na to by nie po­magać . 
Porównując prześla­dowa­nia Po­laków pod oku­pacją So­wiecką - to mo­wy nie ma by przy­taczać po­moc
żydów dla Po­laków . 
Su­mując to my możemy mieć pre­ten­sję do nich a nie na od­wrót . 

Bez zo­bacze­nia te­go fil­mu nie można oce­nić tek­stu. Sam tek­st wy­daje się ko­lejną na­gonką na bied­ny naród wyb­ra­ny i bez­czel­nym prze­jawem pol­skiego an­ty­semi­tyz­mu... a fil­mu już nie ma... Cieka­we, dlaczego?...
Może właśnie dla­tego...
Pozdrawiam. 

Nies­te­ty nie jes­teś pier­wszym, który in­tru­men­ta­lizu­je śmierć Je­zusa (który sam był Żydem kochającym swój naród, Po­lacy by­liby mu dziś tak sa­mo obojętni jak wte­dy kiedy jeszcze nie is­tnieli) do włas­nych celów.. pod [...] — czytaj całość

Nie szłabym tak os­tro, po­magać na­leży bez względu na wyz­na­nie wiary, ko­lor skóry- da­leka jes­tem od nietolerancji 

Ano ta­cy...i tak jak na­pisała Ela, to chy­ba go­rycz, bo też ją czuję ... 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 06:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

dzisiaj, 05:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st MIKOŁAJ

dzisiaj, 05:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st MIKOŁAJ

wczoraj, 23:42yestem sko­men­to­wał tek­st Coraz częściej tłumaczy­my się [...]

wczoraj, 23:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kukurydza

wczoraj, 23:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zalosna sin­giel­ka porzu­cona raz, [...]

wczoraj, 23:31yestem sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

wczoraj, 22:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

wczoraj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st NIż

wczoraj, 22:21yestem sko­men­to­wał tek­st Ludzi co­raz więcej, a [...]