Zniknęły z ulic piękne [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 4 opinie.

Piekne kobiety

Zniknęły z ulic piękne ko­biety
Te co zos­tały
Nie czy­nią pod­niety
Ta idzie łysa
A ta w ta­tuażach
Chłop­ska fi­gura
Al­bo nad­wa­ga
Na no­gach gla­ny
Tre­py lub mo­ro
Idą schylone
Ba­by ro­boty
Życiem skwaszo­ne

Test oczy­wiście roz­wo­jowy

wiersz • 13 maja 2019, 13:57

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny opi­nia do­dana przez użyt­kowni­ka nie po­win­na za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejsza opi­nia zos­tała ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ta ze względu za niez­godność jej treści z re­gula­minem strony. 

Jed­nak fak­tem jest że zmiany zaszły dość mocno 

Ja tam lu­bię dziew­czy­ny w gla­nach, mo­ro i w tautażach, liczy się oso­ba a nie po­wie­szchow­nosć...mnie oso­bowość pot­ra­fi ro­palić dużo bar­dziej niż piękna fi­gura ;) 

Po­doba mi siè. Ba­by jak piece. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

piórem2

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]

wczoraj, 23:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]