Znajdzie się miejsce do odpoczynku [...] – Aidan

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Aidan — zgromadziliśmy 0 opinii.

* * *

Znaj­dzie się miejsce
do od­poczyn­ku i ucieczki
przed lękiem
dla us­po­koje­nia serca
i ducha
ktoś znów do­bija się do drzwi

Krzy­ki i wrzaski
ryk lwa i syk węża
duch swo­je zaczyna
i biczem pogania
zwierzęta w cyrku
i klaun o prze­raźli­wej twarzy
mis­trz ce­remo­nii powiada
start

Małpy na arenie
fig­la­mi ot­wierają przedstawienie
przes­ka­kując z miej­sca na miejsce
wyt­re­sowa­ne i wyuczone
kil­ka scen do odegrania
ktoś po­wie­dział stop

Więksi wychodzą na pier­wszy plan
sza­lejąca publiczność
dzieci ra­dośnie wiwatujące
do­rośli czekający
po to ku­piono bilety
dla gwiazd największych
oto pa­nie i panowie
lwi­ce i lwy w kostiumy
w tan­detę ubrane
ma­kijaże karykaturalne
i ryk majestatyczny
pa­rada gi­gantów trwa
ideal­nie odegrane
ko­niec

wiersz • 21 kwietnia 2018, 18:22
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 06:56cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Na ka­wie to przy [...]

dzisiaj, 06:55cyt.adela sko­men­to­wał tek­st SYZYFOWIE

dzisiaj, 06:52fyrfle do­dał no­wy tek­st mikroopowiadanie sto dwudzies­te trze­cie

dzisiaj, 06:48cyt.adela sko­men­to­wał tek­st Tyle w nas po­mady, [...]

dzisiaj, 06:44cyt.adela sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:36zofija sko­men­to­wał tek­st myślenie o bo­gu jest [...]

dzisiaj, 06:24zofija wy­powie­dział się w wątku Milion pre­tek­stów do upi­cia [...]

dzisiaj, 06:17zofija do­dał no­wy tek­st Jeżeli pot­ra­fisz kochać bez [...]

dzisiaj, 06:09danioł sko­men­to­wał tek­st Drogi równo­ległe mogą być [...]

dzisiaj, 06:00piórem2 do­dał no­wy tek­st Tyle w nas po­mady, [...]