Z całą pewnością nie [...] – ciche myśli

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest ciche myśli — zgromadziliśmy 13 opinii.

****

Z całą pew­nością nie będzie to wier­sz. Proszę o za­poz­na­nie się z po­niższy­mi faktami.

Wczo­raj­sze noc­ne sms-y, ko­goś z was, które dos­ta­wałam za­raz po ko­men­tarzach wit­ki ( po ujaw­nieniu się, wiem, że to kon­to An­drze­ja ) - pot­wier­dziły tyl­ko fakt, jak bar­dzo jes­teście mści­wi i próbu­jecie mnie za wszelką cenę zas­traszyć. W tym amo­ku, za­pom­nieliście o jed­nym - nęka­nie jest ka­ral­ne. Po pier­wszym obelżywym sms-ie ( było ich 9 )- pro­siłam o zacho­wanie umiaru, bo w in­nym wy­pad­ku po­wiado­mię Policję.

Cy­tuję je­den z nich, ok­reślający wasz po­ziom rozmów do których dążycie, jak również i po to, by in­ni Użyt­kowni­cy wie­dzieli, do cze­go jes­teście zdolni.
Sms-y były wy­syłane z nr 691 084 106.

"Jeszcze kłapiesz dziobem par­chu? stul pysk bo pójdziesz na rzeź przygłupie i to na sznur­ku. To do­piero początek batów. Trzy­maj w ku­pie zwieracze głupku.
[...]nie wychy­laj paszczy gadzie, bo skończysz w ter­ra­rium podła gadzino."

To tyl­ko część obelg i wasze­go słow­nic­twa.

Sprawę nęka­nia i zas­trasza­nia mnie, zgłosiłam dziś na pos­te­run­ku Po­lic­ji w Brwinowie.
Sierżant szta­bowy, Ja­cek Szy­pul­ski, z sek­cji dochodze­niowo - śled­czej przyjął mo­je zgłosze­nie i pou­czył o dal­szym to­ku postępo­wania. Po za­poz­na­niu się z sms-ami i in­formac­ja­mi, które mu udzieliłam - stwier­dził, że zacho­wania ta­kie mają zna­miona przestępstwa z Art.190A Ko­dek­su Kar­ne­go, który mówi:
"Kto przez upor­czy­we nęka­nie in­nej oso­by lub oso­by jej naj­bliższej wzbudza u niej uza­sad­nione oko­licznościami poczu­cie zag­rożenia lub is­totnie na­rusza jej pry­wat­ność, pod­le­ga karze poz­ba­wienia wol­ności do lat 3."

Wasze pomówienie mnie o ja­kieś kon­to, wchodze­nie w mo­je oso­bis­te życie, słow­nic­two i kul­tu­ra, jaką tu zap­re­zen­to­waliście - świad­czy je­dynie o was. Z ta­kimi ludźmi nie na­leży się przy­jaźnić, a na­wet być ich zna­jomym.

Dla­tego, po raz os­tatni os­trze­gam ( grupę ata­kującą mnie ) - ja­kakol­wiek próba dal­sze­go na­rusza­nia moich dóbr oso­bis­tych, nęka­nia i zas­trasza­nia mnie i moich blis­kich ( dzieci i męża ) - tu, na Cy­tatach, czy w moim życiu pry­wat­nym, będzie zgłasza­na na Po­lic­ji, ce­lem wy­ciągnięcia kon­sekwen­cji prawnych.
Nie życzę so­bie, żad­nych waszych wpisów na moich kon­tach, a uwa­gi zacho­waj­cie dla siebie. Mnie one od daw­na nie in­te­resują. Zaj­mijcie się swoimi pry­wat­ny­mi sprawami.
Nie liczcie na to, że będę z wa­mi dys­ku­tować - to nie mój poziom.

An­drze­ju, dziękuję, że ot­worzyłeś mi i in­nym oczy. I widzę, że so­bie też.

Dziękuję też wszys­tkim, którzy lu­bili mnie czy­tać. Kon­to Grac­jaa pow­stało po tym, jak byłam ata­kowa­na na kon­cie Ciche myśli. I nie pow­stało po to, by za­biegać o czy­jeś względy - wsta­wiałam wier­sze, nic po­za tym. I byłoby tak da­lej, ale nies­te­ty zaufałam nieod­po­wied­nim oso­bom. Jed­no, co mnie cie­szyło to to, że do cza­su ujaw­nienia, że to mo­je kon­ta ( Grac­jaa, Niedob­ro­ta ) - oce­nialiście tek­st, a nie mnie i to było nap­rawdę miłe.

W tej chwi­li jes­tem zbyt zap­ra­cowa­na, ale za ja­kiś czas wrócę na por­tal ze swoimi wier­sza­mi, bo nie przes­tałam ich pisać.

Poz­dra­wiam wszys­tkich, którzy lu­bią mnie czy­tać :)))

wiersz
zebrał 23 fiszki • 1 maja 2013, 00:00

Świet­ny, od­ważny tekst. 

Nęka­nie ?
Ludziom pos­ta­wiono zarzu­ty, więc mają pra­wo się bro­nić, tym bar­dziej, że padły pub­licznie, a kto je pos­ta­wił nie pot­ra­fi się wytłumaczyć dlacze­go to zro­bił i ja­kimi ar­gu­men­ta­mi się kierował.
Znacze­nie wiel­kie ma to, co "po­wie­dziano i na­pisa­no " za plecami.

Na dzień dzi­siej­szy spra­wy zaszły zbyt da­leko w realu. Dla mnie tu­taj spra­wa jest zamknięta.
Od­po­wie­dzi się nie docze­kam, autor­ka wie dlaczego. 

I na­pisz, że " spadły ci fiszki, a za tym stoi Jul­ka" cy­tuję two­je słowa. 

Odtwórz


Bu­ziaki :)) Miłego Dnia :)) 

W przy­pad­ku dal­sze­go upor­czy­wego nęka­nia psychiczne­go, oraz sto­sując art. 190 KK § 1. sta­nowi: "Kto gro­zi in­nej oso­bie po­pełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę oso­by naj­bliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym [...] — czytaj całość

witka

hej pys­ku­lo, a po­wie­dzieć ci ham­ko kto to są ,,Złote myśli,, ? hmm?
jeśli nie chcesz się wywrócić z wrażenia, to le­piej już stul pysk
----------------------------------------------------------------------------------------------

gracjaa

Nie znam Cię i nie wiem, jak wyglądasz, [...] — czytaj całość

Gracjaa

Znam J i wiem na co ją stać. Mój błąd po­le­gał na tym, że dałam się jej wy­korzys­ty­wać. Na swoim kon­cie, ma kil­ka moich wier­szy, a od po­nad ro­ku pop­ra­wiałam jej wier­sze. [...] — czytaj całość

wit­ka
NieBos­ka, widzę, że twój niewy­parzo­ny pysk, nie przeszkadza ci pełzać zygza­kiem by za­ro­bić w kły
lecz po­wiedz, czy ja muszę z tobą roz­ma­wiać? Z kimś kto po­zu­je na ga­da z rzędu łus­ko­nośnych i [...] — czytaj całość

O ja­kich ty piszesz ata­kach ? Bo się Aleks poz­nał na to­bie ? Pa­miętasz Ar­wenę i co jej zro­biłaś jak się zwie­działaś, że jeszcze pisze na Akac­ji. Gnębiłaś ją dopóki nie usunęła kon­ta. Ta­ka jes­teś porządna. 

Za­pom­niałaś do­pisać,że to też two­je kon­ta bos­ka.181 ta od fraszek, Zwier­ciadło co la­tało z mi­nusa­mi, re tur­ne - michaił, krzyś 88, Pan Ko­tek z głupi­mi wier­sza­mi, Mi­ro. Ro­bisz tu na­wet za fa­ceta. Jaką to trza mieć zrytą psychikę ? Ty i po­ziom? Chy­ba tej dur­nej witki. 

Menu
Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 08:49Cropka do­dał no­wy tek­st świetlik

dzisiaj, 08:30eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st Zuzka

dzisiaj, 08:29eyesOFsoul sko­men­to­wał tek­st *** (weź ze sobą [...]

dzisiaj, 01:33yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:26yestem sko­men­to­wał tek­st Inteligencja; zba­wienie, ciężar?

dzisiaj, 01:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Prawdziwy mężczyz­na nie uga­nia [...]

dzisiaj, 01:20yestem sko­men­to­wał tek­st Głupiec, który prag­nie ko­muś [...]

dzisiaj, 01:14yestem sko­men­to­wał tek­st Nikt nie lu­bi pe­symistów, [...]

dzisiaj, 01:09yestem sko­men­to­wał tek­st lubię czystą grę dla­tego rzu­cam [...]