1. Zbiory; (Grupy, rodzaje, [...] – oszi3

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest oszi3 — zgromadziliśmy 0 opinii.

Podstawowe elementy sensusu IX pomiędzy XI

1. Zbiory; (Gru­py, rodza­je, stra­tegie, zwierzęta, ko­lek­cje, mo­dele, rodziny)
2. Prze­ciwieństwa; (Plus-mi­nus, czar­ne-białe, fiolet-czer­wień, dob­ro-zło, początek-ko­niec, mik­ro-mak­ro, sy­met­ria-asy­met­ria, dwie strony)
3. Przy­ciąga­nie; (Piękno, urok, mag­ne­tyzm, wchłanianie, uza­leżnienie, gra­witac­ja, zmysłowość, czar, uległość, koncentracja)
4. Możli­wości; (Wybór, fun­kcje, kierun­ki, moc, władza, wie­dza, kon­tro­la, świadomość)
5. Różni­ce; (Wieku, ciśnienia, po­ziomu, za­pot­rze­bowa­nia, IQ, kształtu, po­jem­ności, złożoności, wie­dzy, ob­serwac­ji, poglądów, ilości, znaków)
6. Reak­cje; (Od­działywa­nia, fuz­ja, ani­hilac­ja; fi­zyczne, mecha­niczne, łańcucho­we, che­miczne, psychiczne)
7. Opór; (Wyt­rzy­małość, cier­pli­wość, od­porność, zmęcze­nie, zak­res, stan kry­tyczny, trud­ność, przeciążenie)
8. Równo­waga; (Śro­dek ciężkości, op­ti­mum, re­mis, spokój, zieleń, re­gulac­ja, ba­lans, płyn­ność, po­między stronami)
9. Dos­ko­nale­nie; (Ewo­luc­ja, roz­kwi­tanie, techno­logia, tre­ning, doświad­cze­nie, ry­wali­zac­ja, szko­lenie, wy­nik, profesjonalizm)
10. Cykl; (Pow­tarzal­ność, sche­maty, re­guły, pro­ces, przyczy­na i sku­tek, auto­matyzm)

wiersz • 17 listopada 2017, 16:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

oszi3

Użytkownicy
N O P
Aktywność

wczoraj, 21:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 21:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

wczoraj, 20:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:52LiaMort sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:50LiaMort do­dał no­wy tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

wczoraj, 20:35Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

wczoraj, 20:19Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]