zapomniałam że być to [...] – eyesOFsoul

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest eyesOFsoul — zgromadziliśmy 7 opinii.

kata.strofa

za­pom­niałam że być
to tak jak­by od­dać siebie
w cudze ręce

w tym teatrze

jes­tem śmiercią
umieram zaw­sze w trze­cim ak­cie

wiersz
zebrał 11 fiszek • 29 marca 2017, 00:28

pot­ra­ficie pop­ra­wić hu­mor :)

dys­kusja z poetką po­dob­na jest do śmierci..
..z tym że trwa dłużej :) 

Wszys­cy myśle­li, że nie ma być "w", bo któż przyz­na się do ig­no­ran­cji. :D
Moim zda­niem nie po­win­no być "w" , tyl­ko raczej "do", "do in­ter­pre­tac­ji", ale nie ośmielę się kłócić z POETKĄ. :P
Miłego wie­czor­ku. :) 

A że zgu­biłam "w" to nikt nie po­wie.

Ten trze­ci akt ma różne twarze: i zos­ta­wiam go Wam w in­ter­pre­tac­ji. :) Pzdr. 

Masz piątkę, za skrom­ność. :)
Jest pew­na nieścisłość, al­bo ce­lowe na­wiąza­nie do TRÓJCY, bo kat, śmierć i ofiara są jed­nym, ale kto tra­fi myśla­mi ko­biety-poety... :)) 

Ja nie oce­niam, ja odbieram. 

W mo­jej ska­li to ta­kie 4 na 10. Ale dziękuję. :) 

Bar­dzo mądry. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
D E F
Aktywność

dzisiaj, 21:28Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 21:12silvershadow sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 21:01veraikon do­dał no­wy tek­st Wciaz szu­kam Cie w [...]

dzisiaj, 20:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 20:50Cropka do­dał no­wy tek­st rozchylić trawę zna­leźć tam krop­le [...]

dzisiaj, 20:27Cropka sko­men­to­wał tek­st Nie może mieć nie [...]

dzisiaj, 20:23Cropka sko­men­to­wał tek­st Czasami naj­przy­jem­niej­szym ero­tykiem jest [...]

dzisiaj, 19:42Cropka sko­men­to­wał tek­st Kiedy widzę swoją twarz, [...]

dzisiaj, 19:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość na­daje sens życiu [...]

dzisiaj, 19:05CierpkaWoda sko­men­to­wał tek­st * * * uwiel­biam ciche [...]