Wyznacz mi nowe miejsce Nadaj [...] – carolyna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest carolyna — zgromadziliśmy 6 opinii.

***

Wyz­nacz mi no­we miejsce
Na­daj no­we imię
Ulep no­we serce
Wyrzeźb nową twarz

a pójdę drogą dotąd nieznaną,
ścieżką, którą wskażą mi Twoje
zmęczo­ne dłonie

wiersz
zebrał 10 fiszek • 14 lutego 2018, 14:49

Ro­zaR - Twój wier­sz jak­by nie było ideal­nie pa­suje do te­go po­wyżej ;-)
Pa­pużka - Dziękuje 

Pełne od­da­nie... cieka­we strofy. 

Oczy­wiście - wier­sz żart :-) - kiedyś napisany 

Chcesz być ze mną ? 

To choć za mną

Będziesz oz­dobą w mym og­rodzie

Jedną z wielu.

Będziesz mi za­bawką o każdej porze

Go­tową na kap­ry­sy moje

I służącą co odez­wać się nie może

Ty i two­je ciało na włas­ność zabieram

Więc idź ze mną ?

A w imię miłości

Za­pom­nij o wolności 

Ro­zaR dziękuję, ta­ka była in­ten­cja te­go wiersza 

Nie wiem ja­ka była in­spi­rac­ja- in­styn­ktow­na lub też in­na ? Ważne jest że wier­sz - dek­la­rac­ja uka­zuje mało dos­trze­ganą ale chy­ba na­jis­totniej­szą a do te­go piękną pos­tawę ko­biety , pełną od­da­nia oraz lojalności. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 20:56zofija wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Historia i po­lity­ka chodzą [...]

dzisiaj, 20:45yestem sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do pe­symis­ty

dzisiaj, 20:42Smurf007 sko­men­to­wał tek­st (...) bo jest mi [...]

dzisiaj, 20:38Vergil do­dał no­wy tek­st W drogę wpi­sane

dzisiaj, 20:37Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Do pe­symis­ty

dzisiaj, 20:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Kot, szkla­na ku­la i [...]

dzisiaj, 20:26zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:26zofija do­dał no­wy tek­st Spotkanie nad Wisłą Cóż z [...]