Wyznacz mi nowe miejsce Nadaj [...] – carolyna

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest carolyna — zgromadziliśmy 6 opinii.

***

Wyz­nacz mi no­we miejsce
Na­daj no­we imię
Ulep no­we serce
Wyrzeźb nową twarz

a pójdę drogą dotąd nieznaną,
ścieżką, którą wskażą mi Twoje
zmęczo­ne dłonie

wiersz
zebrał 12 fiszek • 14 lutego 2018, 14:49

Ro­zaR - Twój wier­sz jak­by nie było ideal­nie pa­suje do te­go po­wyżej ;-)
Pa­pużka - Dziękuje 

Pełne od­da­nie... cieka­we strofy. 

Oczy­wiście - wier­sz żart :-) - kiedyś napisany 

Chcesz być ze mną ? 

To choć za mną

Będziesz oz­dobą w mym og­rodzie

Jedną z wielu.

Będziesz mi za­bawką o każdej porze

Go­tową na kap­ry­sy moje

I służącą co odez­wać się nie może

Ty i two­je ciało na włas­ność zabieram

Więc idź ze mną ?

A w imię miłości

Za­pom­nij o wolności 

Ro­zaR dziękuję, ta­ka była in­ten­cja te­go wiersza 

Nie wiem ja­ka była in­spi­rac­ja- in­styn­ktow­na lub też in­na ? Ważne jest że wier­sz - dek­la­rac­ja uka­zuje mało dos­trze­ganą ale chy­ba na­jis­totniej­szą a do te­go piękną pos­tawę ko­biety , pełną od­da­nia oraz lojalności. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
B C D
Aktywność

dzisiaj, 17:41marka sko­men­to­wał tek­st Słodka ka­wa.  

dzisiaj, 17:39marka sko­men­to­wał tek­st YHYM

dzisiaj, 17:37marka do­dał no­wy tek­st W po­ciągu

dzisiaj, 16:50Inius do­dał no­wy tek­st YHYM

dzisiaj, 16:38M44G do­dał no­wy tek­st Czasami war­to nie myśleć [...]

dzisiaj, 16:30M44G wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 15:46Moon G sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:31silvershadow sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:31Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)

dzisiaj, 15:27Moon G do­dał no­wy tek­st Piękny Kruk (piosen­ka)