Wtulić się w nieistnienie tak [...] – aforystokrata

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest aforystokrata — zgromadziliśmy 4 opinie.

Ostatnie namaszczenie

Wtu­lić się w nieistnienie
tak by o cały do­tyk no­cy
stać się mniej samotnym
uleczyć pa­mięć zapomnieniem
by znów stać się poczętym niemowlęciem
w ni­cości mat­czy­nym łonie
po­korą cze­kania na wszystko
niczym zmartwychwstania
cze­kać na przezroczystość
w czystą nieobecność
ob­lec ciało umarłych dni
całunem nadziei bielszym
niż twarz no­wo na­rodzo­nej śmierci
dro­gi rozwęźlić w nies­ka­lanej przestrzeni
os­tatniej samotności
i stać się hos­tią księżyca
niknącą w zgłod­niałych światła
objęciach ciemności
zgrzeszyć os­tatni raz
niecier­pli­wym oddechem
i otu­lić się milczeniem
w niewinność
os­tatnim na­maszcze­niem
odchodzących
ciszą.

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 maja 2019, 23:11

Mar­cin, ow­szem ba­nałów nie pisze, dla­tego widząc po­ten­cjał chciałbym cze­goś go nau­czyć, tak jak mnie kiedyś ktoś uczył. Z całym sza­cun­kiem dla auto­ra, ale to nie jest styl, tyl­ko brak sty­lu. Oczywiście [...] — czytaj całość

Może os­tatnie marszczenie 

Świet­lik, dziesiątki tu­taj ta­kich, którzy na stro­fy dzielą i też ich nie czytasz

autor ma swój styl, ba­nałów nie wrzu­ca i na­leży to uszanować

tek­st jest może prze­meto­fory­zowa­ny, ale mnie to nie przeszkadza

raczej ubo­gaca, zre­zyg­no­wałem z le­nis­twa i przeczy­tałem go kil­ka razy

nie żałuję 

Ciężko się czy­ta. Zacznij dzielić wier­sze na stro­fy, ewen­tual­nie na ja­kies części, bo w ta­kim jed­nym ciągu wszys­tko się zle­pia i za­ciera się prze­kaz. Treść cieka­wa, ale w połowie nie przer­wałem bo chciałem czy­tać ze zro­zumieniem, a w tej po­taci o to ciężko, więc się zmęczyłem. Pozdrwiam. 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 00:43fyrfle do­dał no­wy tek­st Wam się ciuny­sy jed­ne [...]

dzisiaj, 00:33fyrfle do­dał no­wy tek­st Haos jest pry­mityw­nym tłumacze­niem [...]

dzisiaj, 00:24lenistwo_lvl_hard do­dał no­wy tek­st Nienawidzę te­go, że po­nie­działek [...]

dzisiaj, 00:18E.H. sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

wczoraj, 23:36Jacob_Filth sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:36Spruta sko­men­to­wał tek­st Wartość człowie­czeństwa ok­reśla sto­pień [...]

wczoraj, 23:34Spruta sko­men­to­wał tek­st GOŚĆ-INNIE

wczoraj, 23:27Naja sko­men­to­wał tek­st Trzymać po­ziom można tyl­ko [...]

wczoraj, 23:26Spruta do­dał no­wy tek­st Refleksja często przychodzi po [...]

wczoraj, 23:25piórem2 sko­men­to­wał tek­st Szarak jest dob­rym kan­dy­datem [...]