wszystko zrobiłam aby zapomnieć [...] – jesienna mgła

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest jesienna mgła — zgromadziliśmy 3 opinie.

wszystko

wszys­tko zro­biłam
aby za­pom­nieć
uciekłam od wspom­nień
spa­liłam sta­re fo­tog­ra­fie
zniszczyłam sta­re pa­miętni­ki
i to - wszys­tko - co przy­pomi­nało mi 
POLSKĘ
nie pa­miętałam o jed­nej rzeczy
SERCU
żyje za oceanem
za ty­siąca­mi mil
bi­je
cze­ka cier­pli­wie na powrót ciała
aż na reszcie us­chnie
jak liść je­sien­ny
obi­ty wiat­rem i deszczem

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 21 kwietnia 2017, 12:09

Czy­li, że umarł kraj niech żyje kraj nie istnieje. 

Aku­rat pisząc ten wier­sz myślałam o moim oj­czys­tym kra­ju Pol­sce :) hm ale każdy ma pra­wo in­ter­pre­tować jak chce poez­je :) w tym cza­sie prze­bywałam za gra­nicą da­leko od oj­czys­te­go kra­ju. Ból i tęskno­ta dosłow­nie wy­niszczały mnie :) stąd ty­le było we mnie żalu może nie od­da­nego w tym wier­szu ale w pop­rzed­nich dwóch ... jak poczy­tasz pop­rzed­nie to zro­zumiesz :) 

Z wier­sza płynie morał.
Duch i ciało ko­biety pot­rze­bują ducha i ciała mężczyz­ny.
"Umarł król, niech żyje król", "bo kto umarł ten nie żyje". 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 21:22PIECHOCINO sko­men­to­wał tek­st Ostatni list do Sy­na Dro­gi [...]

dzisiaj, 21:11nicola-57 sko­men­to­wał tek­st ... kto py­ta, ten [...]

dzisiaj, 21:09piórem2 sko­men­to­wał tek­st Natalio i wdechu: mu­sicie [...]

dzisiaj, 20:55Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:33Naja wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

dzisiaj, 20:28wdech sko­men­to­wał tek­st Ostatni list do Sy­na Dro­gi [...]

dzisiaj, 20:24piórem2 sko­men­to­wał tek­st Zdrowy op­ty­mizm to nie [...]

dzisiaj, 20:20natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zdrowy op­ty­mizm to nie [...]

dzisiaj, 20:18natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st - Jak wyt­rzy­mywałeś z [...]

dzisiaj, 20:17natalia(__ups wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia