W pięćdziesiątym szóstym Gomułka zacisnął [...] – marka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marka — zgromadziliśmy 9 opinii.

Jak "marcowe migdały"

W pięćdziesiątym szóstym
Go­mułka za­cisnął pięść
i społeczności żydowskiej
po­wie­dział cześć

Ktoś krzyknął
"Sy­joniści do Syjamu"
nie wiedząc co mówi
i ze łza­mi w oczach
żeg­na­li się ludzie

Zos­tały pus­te mieszkania
a łupy podzielono
za­wijając pej­sa na palec
od­jechał pro­fesor z wa­lizką skromną....

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 lutego 2018, 21:31

Dziękuję Wam za wi­zytę, za dys­kusję na te­mat sy­tuac­ji z mi­nionych lat. Pozdrawiam. 

Wy­jechała też Fej­ga Da­nielak - nieja­ka Wo­lińska . Żydówka - krwa­wa ...... . 
- By zro­zumieć tam­to zdarze­nie -na­leży za­cyto­wać Michal­kiewicza . A był to czas gdy z Ber­li­na ro­biono pod­ko­py , [...] — czytaj całość

Krys­ty­na Mil­ler, emig­ran­tka mar­co­wa, w liście do Mar­szałka Se­natu Alic­ji Grześko­wiak w 1998 r. : 
" Nikt nas ani Żydów z naszej gru­py liczącej około 250 osób z Pol­ski nie wyrzu­cał. Była [...] — czytaj całość

Ciężki te­mat i ciężka his­to­ria. Ale wier­sz dob­ry :) 

War­to zas­ta­nowić się nad przyczyną, pod­stawą faktów his­to­rycznych i ich skutków... 

I szli pro­feso­rowie , ucze­ni, pi­sarze, pra­cow­ni­cy urzędów , szli i dzien­ni­karze.
Nig­dy nie zos­ta­li osądze­ni a żyją do dziś . Kłam­cy szub­rawcy, ban­dy­ci , złodzieje , mor­dercy sa­dyści i porządni ludzie . 
Oto epi­zod żydo­komu­ny jeszcze nie oce­niony przez his­to­ryków a już potępiony . 

Myślę, że ta­kie wier­sze są bar­dzo niebez­pie­czne dla su­weren­ności Pol­ski i dob­ro­bytu Po­laków, bo gdzy ug­niemy się os­ta­tecznie i zaczniemy wypłacać od­szko­dowa­nia Żydom, to zab­raknie na eme­rytu­ry, 500 plus, mie­szka­nia, a Polska [...] — czytaj całość

Trud­na his­to­ria, ale jed­no jest pew­ne, ze nie ma dy­mu bez ognia... 

Ważny te­mat...
Chciałem za­pytać czy tu­taj rzeczy­wiście chodzi o marzec 56 czy 68? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

IKON

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony