W pięćdziesiątym szóstym Gomułka zacisnął [...] – marka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest marka — zgromadziliśmy 6 opinii.

Jak "marcowe migdały"

W pięćdziesiątym szóstym
Go­mułka za­cisnął pięść
i społeczności żydowskiej
po­wie­dział cześć

Ktoś krzyknął
"Sy­joniści do Syjamu"
nie wiedząc co mówi
i ze łza­mi w oczach
żeg­na­li się ludzie

Zos­tały pus­te mieszkania
a łupy podzielono
za­wijając pej­sa na palec
od­jechał pro­fesor z wa­lizką skromną....

wiersz
zebrał 8 fiszek • 13 lutego 2018, 21:31

Ciężki te­mat i ciężka his­to­ria. Ale wier­sz dob­ry :) 

War­to zas­ta­nowić się nad przyczyną, pod­stawą faktów his­to­rycznych i ich skutków... 

I szli pro­feso­rowie , ucze­ni, pi­sarze, pra­cow­ni­cy urzędów , szli i dzien­ni­karze.
Nig­dy nie zos­ta­li osądze­ni a żyją do dziś . Kłam­cy szub­rawcy, ban­dy­ci , złodzieje , mor­dercy sa­dyści i porządni ludzie . 
Oto epi­zod żydo­komu­ny jeszcze nie oce­niony przez his­to­ryków a już potępiony . 

Myślę, że ta­kie wier­sze są bar­dzo niebez­pie­czne dla su­weren­ności Pol­ski i dob­ro­bytu Po­laków, bo gdzy ug­niemy się os­ta­tecznie i zaczniemy wypłacać od­szko­dowa­nia Żydom, to zab­raknie na eme­rytu­ry, 500 plus, mie­szka­nia, a Polska [...] — czytaj całość

Trud­na his­to­ria, ale jed­no jest pew­ne, ze nie ma dy­mu bez ognia... 

Ważny te­mat...
Chciałem za­pytać czy tu­taj rzeczy­wiście chodzi o marzec 56 czy 68? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

IKON

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 20:56zofija wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

dzisiaj, 20:52yestem sko­men­to­wał tek­st Historia i po­lity­ka chodzą [...]

dzisiaj, 20:45yestem sko­men­to­wał tek­st Trzy bil­bordy za Eb­bing(re­cenzja [...]

dzisiaj, 20:44fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do pe­symis­ty

dzisiaj, 20:42Smurf007 sko­men­to­wał tek­st (...) bo jest mi [...]

dzisiaj, 20:38Vergil do­dał no­wy tek­st W drogę wpi­sane

dzisiaj, 20:37Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Do pe­symis­ty

dzisiaj, 20:27fyrfle do­dał no­wy tek­st Kot, szkla­na ku­la i [...]

dzisiaj, 20:26zofija wy­powie­dział się w wątku Czego ak­tual­nie słuchasz cz.2

dzisiaj, 20:26zofija do­dał no­wy tek­st Spotkanie nad Wisłą Cóż z [...]