W ostatnich dniach [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 0 opinii.

Olga Tokarczuk i Pawlikowski – nagrodzeni

W os­tatnich dniach me­dia do­niosły o nag­ro­dach przyz­na­nych Ol­dze To­kar­czuk oraz Paw­li­kow­skiemu. Nag­ro­dy jak mówiono są pres­tiżowe itp.
Wcześniej nag­rodzo­na zos­tała Małgorza­ta Szu­mow­ska za film ,,Twarz”.
Wy­mienione oso­by oraz ich dzieła (dziełka) łączy jed­na i to wyjątko­wo żałos­na cecha op­lu­wania pol­skiego społeczeństwa, na­dając mu cech pry­mityw­nych a na­wet przy­pisują umysłowe upośledze­nie. Sta­rają się udo­wod­nić tą tezę na pod­sta­wie zmyślo­nych lub sfałszo­wanych sce­nariu­szy-,,Ida” lub w/w twarz. Zdu­miewa owa przychyl­ność ku ta­kiemu pos­trze­ganiu Po­laków i wi­dać w tym wy­raźnie prog­ra­mowa kreację świado­mości.
Wy­rażam swe oburze­nie oraz pub­licznie ne­guję war­tości ar­tystyczne w/w twórców. Uz­naję ich ka­riery ja­ko wyk­reowa­ne i zgod­ne ze wcześniej założoną dok­try­na po­lityczną. Oce­niam te oso­by ja­ko świado­my lub nieświado­my ele­ment pro­pagan­dy le­wico­wej. Uz­naję ich działal­ność ja­ko szkod­liwą i prze­raża mnie siła, która ich pro­muje.
Wcześniej NA in­nym POR­TA­LU usu­nięto mój wier­sz poświęco­ny te­mu zja­wis­ku, być może na­ruszał pew­ne pra­wa – lecz nie zos­tałem o tym poin­formo­wany.
Dla niedo­wiarków przy­pomi­nam, iż w os­tatnich la­tach mieliśmy cała masę fałszy­wych auto­rytetów, których praw­dzi­we życiory­sy są dzi­siaj do­piero ujaw­niane. I tu na­leży uczci­wie pochwa­lić cza­sy ko­muny, które to wy­daje się pot­ra­fiły wy­gene­rować więcej niż obec­nie nieza­leżności ar­tystycznej.
Su­mując na­leży pod­kreślić rolę kreowa­nych i fałszy­wych auto­rytetów I ICH NE­GATYWNĄ ROLĘ.
NIE DAJ­MY SIĘ OSZU­KAĆ PO­NOW­NIE!

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 maja 2018, 21:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

RozaR

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 10:58Cropka do­dał no­wy tek­st Każdy ko­lej­ny le­karz to [...]

dzisiaj, 10:56kati75 sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:51kati75 sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 10:48kati75 sko­men­to­wał tek­st Dotyk*

dzisiaj, 10:22onejka sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz o czymś, [...]

dzisiaj, 10:18onejka sko­men­to­wał tek­st w życiu bez gra­nic [...]

dzisiaj, 09:45piórem2 sko­men­to­wał tek­st Spójrz proszę w niebo [...]

dzisiaj, 09:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Komunikujemy się składając nie [...]

dzisiaj, 09:28Cropka do­dał no­wy tek­st Komunikujemy się składając nie [...]