Wiersz do korekty - [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 3 opinie.

Reformacja

Wier­sz do ko­rek­ty - więc proszę za wiele nie wy­magać

Ten pa­pier
Na drzwiach kościoła
Co at­ra­ment na krew za­mienił
I roz­lał hoj­nie
Zbrod­nię po Euro­pie
Ten pa­pier
Co do dziś chwa­lony
Zam­knął czas in­kwi­zyc­ji
A ot­worzył wro­ta
Pow­szechnej i długiej
Wojnie
Ten pa­pier co przyjął i głosił
Nową prawdę o Bo­gu
Był dla władzy
Jak zwyk­le

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 marca 2018, 23:21

W tym wier­szu jed­nak upat­ru­je jak i w wielu in­nych gwałtow­nych zdarze­niach his­to­rycznych świadomą ak­cję des­ta­bili­zac­ji by og­ra­niczyć wpływy Rzymu.
Uwiel­biam teorie spis­ko­we sa zdu­miewająco praw­do­podob­ne - jak się oka­zuje . Nic co ma wy­miar po­nad­na­rodo­wy oraz wo­jen­ny nie jest dziełem przypadku. 

Oczy­wiście py­tanie jest za­dane w ro­zumieniu soc­jo­logicznym.
Myślę że tyl­ko w części - ja ro­zumiem wiarę ja­ko próbę za­pano­wania nad społecznością by pow­strzy­mać reak­cje pry­mityw­ne na­dając pra­wo mo­ral­ne oraz zwycza­je bar­dziej szczytne [...] — czytaj całość

Czy jest re­ligia nie dla władzy? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 06:32piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

dzisiaj, 05:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st MIKOŁAJ

dzisiaj, 05:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st MIKOŁAJ

wczoraj, 23:42yestem sko­men­to­wał tek­st Coraz częściej tłumaczy­my się [...]

wczoraj, 23:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kukurydza

wczoraj, 23:38yestem sko­men­to­wał tek­st Zalosna sin­giel­ka porzu­cona raz, [...]

wczoraj, 23:31yestem sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

wczoraj, 22:53piórem2 sko­men­to­wał tek­st Można ko­goś wy­leczyć ale [...]

wczoraj, 22:23yestem sko­men­to­wał tek­st NIż

wczoraj, 22:21yestem sko­men­to­wał tek­st Ludzi co­raz więcej, a [...]