Wiersz do korekty - [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 3 opinie.

Reformacja

Wier­sz do ko­rek­ty - więc proszę za wiele nie wy­magać

Ten pa­pier
Na drzwiach kościoła
Co at­ra­ment na krew za­mienił
I roz­lał hoj­nie
Zbrod­nię po Euro­pie
Ten pa­pier
Co do dziś chwa­lony
Zam­knął czas in­kwi­zyc­ji
A ot­worzył wro­ta
Pow­szechnej i długiej
Wojnie
Ten pa­pier co przyjął i głosił
Nową prawdę o Bo­gu
Był dla władzy
Jak zwyk­le

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 7 marca 2018, 23:21

W tym wier­szu jed­nak upat­ru­je jak i w wielu in­nych gwałtow­nych zdarze­niach his­to­rycznych świadomą ak­cję des­ta­bili­zac­ji by og­ra­niczyć wpływy Rzymu.
Uwiel­biam teorie spis­ko­we sa zdu­miewająco praw­do­podob­ne - jak się oka­zuje . Nic co ma wy­miar po­nad­na­rodo­wy oraz wo­jen­ny nie jest dziełem przypadku. 

Oczy­wiście py­tanie jest za­dane w ro­zumieniu soc­jo­logicznym.
Myślę że tyl­ko w części - ja ro­zumiem wiarę ja­ko próbę za­pano­wania nad społecznością by pow­strzy­mać reak­cje pry­mityw­ne na­dając pra­wo mo­ral­ne oraz zwycza­je bar­dziej szczytne [...] — czytaj całość

Czy jest re­ligia nie dla władzy? 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 07:29onejka sko­men­to­wał tek­st Sztywnym, dob­rze być, po śmier­ci.  

dzisiaj, 06:25danioł sko­men­to­wał tek­st religia jest roz­grzesza­niem zła, [...]

dzisiaj, 06:21danioł sko­men­to­wał tek­st żyjesz na ty­le na [...]

dzisiaj, 04:32yestem sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

dzisiaj, 04:07yestem sko­men­to­wał tek­st Jedni piszą o Bo­gu Drudzy [...]

dzisiaj, 01:23Moon G sko­men­to­wał tek­st Realny

wczoraj, 23:31Kamila 6 do­dał no­wy tek­st Ośmiel się marzyć i [...]

wczoraj, 22:05Badylek sko­men­to­wał tek­st Tytuł się za­wiesił w [...]

wczoraj, 21:34Akerin sko­men­to­wał tek­st Nawet wy­tar­te o war­gi [...]