W atramencie nocnego powietrza, [...] – Jacob_Filth

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Jacob_Filth — zgromadziliśmy 4 opinie.

#twójdotyk

W at­ra­men­cie noc­ne­go po­wiet­rza, zwierzę szy­kuje swój atak.

Kłam­cy próbują się wytłumaczyć, ale pos­turą przy­pomi­nają grabarzy.

Mówię na to ko­relac­ja. Dźwięki przy­bierają kolory.
Pot­wierdź mnie ogólno­dostępnym spo­sobem zna­kowa­nia bydła lo­gami, wiodących prym w rek­la­mie, pro­ducentów społeczności.

Kwas na oczach wyp­lu­ty przez po­litykę pros­to na twarze zasłucha­nego tłumu. Krwa­wica na bu­dyn­kach domów, chod­ni­kach, pub­li­kac­ji, ubi­kac­ji, ko­muni­kac­ji, również wer­balnej i niewer­balnej oraz miej­skiej, ulu­bionej ka­wiar­ni i dro­giej restauracji.

Two­je dłonie pa­miętają szyf­ry do skar­bców, do sta­rych skar­pe­tek, codzien­ne­go tru­du, two­je pal­ce uk­ry­wają wstyd­li­we ta­jem­ni­ce his­to­rii przeglądarek.

Two­ja twarz od­bi­ja mi­liony be­zużytecznych pik­se­li, które twój mózg ma­gazy­nuje na po­tem, w ra­zie przyszłości.

Masz dłonie człowieka, który pa­mięta kształt te­lefo­nu, zna wy­miar ka­nałów ko­muni­kac­ji, za­pisu­je myśli w pus­tej przestrzeni.

Do­tyk twój jest al­bo zim­ny jak prze­nik­li­we mro­zy z Polski,
al­bo jak roz­la­ny as­falt w let­nim słońcu, rozgrzany.

Twój do­tyk kruszy ka­mień. Twój do­tyk wyłapu­je oddech.
Twój do­tyk po­luje na spoj­rze­nia. Twój do­tyk tyl­ko patrzy.
Twój do­tyk pot­ra­fi liczyć, ro­bi to na siebie.

Twój do­tyk jest naj­bar­dziej dot­kli­wy, gdy mil­czysz nierucho­mo.

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 czerwca 2019, 01:56

):) 

;-) 

Hmyyy... 

Hmmmm... 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
I J K
Aktywność

dzisiaj, 10:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:33marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Skłonni jes­teśmy my­lić rzekę [...]

dzisiaj, 10:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Zmora muszę i po­winienem [...]

dzisiaj, 10:19ODIUM sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]

dzisiaj, 10:18ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 10:14marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:11ODIUM sko­men­to­wał tek­st Dobry człowiek nie pa­mięta [...]

dzisiaj, 10:09ODIUM sko­men­to­wał tek­st Miłość jest jak za­pach [...]

dzisiaj, 09:53marcin kas­per sko­men­to­wał tek­st Lepiej uni­kać pla­cu za­baw, [...]