szklanica była na wpół [...] – Ryan913

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Ryan913 — zgromadziliśmy 0 opinii.

Szklanica

szkla­nica była na wpół do napełnienia
naj­tańszym li­kierem zna­lezionym na mieście
naj­tańsze słowa wychodziły spod palców wreszcie
w niemo­cy, w której ug­rzązł szu­kał spełnienia

był wol­nym duchem, w sil­nym przekonaniu
ut­wier­dzo­ny, iż tyl­ko on mądrość posiada
ut­wier­dzając siebie na pas­terza głupich stada
w nad­ludzkiego po­ten­cjału był posiadaniu

nie wzgar­dzał ko­biet dob­rym komplementem
praw­dzi­we na ten przykład wszys­tkich myślenie
praw­dzi­wie cza­rujące miał głosu brzmienie
rzad­ko do czy­nienia miał z ja­kimś konkurentem

cóż mu jed­nak po tym, sko­ro żył od niechcenia
znacze­nia nie miał dlań żaden po­mysł życiowy
znaczył się niczym, pot­worny czuł ból głowy
szkla­nica była na wpół do na­pełnienia

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 27 marca 2016, 18:42
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Ryan913

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 08:02giulietka sko­men­to­wał tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 05:43giulietka sko­men­to­wał tek­st okruchy

dzisiaj, 05:31giulietka do­dał no­wy tek­st biała flo­ta

dzisiaj, 00:08MyArczi sko­men­to­wał tek­st Gdy byłam małą dziew­czynką, [...]

dzisiaj, 00:05MyArczi sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj zatęskniłam za daw­na [...]

wczoraj, 23:07MyArczi sko­men­to­wał tek­st sześćdziesiąt trzy wys­trzały w [...]

wczoraj, 23:05Kedar do­dał no­wy tek­st Mgła nad łąką ra­no, [...]

wczoraj, 21:30Arafat22 do­dał no­wy tek­st Maratończyk