Przy Tobie mój świat [...] – Infinite Gentleman Night

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Infinite Gentleman Night — zgromadziliśmy 0 opinii.

Los dał mi Ciebie

Przy To­bie mój świat dźwi­ga się z po­piołów...
Los dał mi Ciebie i wtar­gnęłaś już całkiem w mo­je życie,
a ja marzyłem od lat o To­bie kochając Cię bar­dzo skry­cie,
Wcześniej zam­knąłem ser­ce dla uczuć cze­kając na taką jak TY 
trzy­mając moc­no swe dłonie dążymy w przyszłość,a tam tyl­ko MY.
Cze­kałem na Ciebie-Ko­goś kto swoją obec­nością
niczym bal­sa­mem uleczy przeszłości ra­ny,
Ko­goś kto rozświet­li pro­mieniami każdy no­wy dzień
i niekończący się czas miłości będzie nam da­ny.
W Twoich de­likat­nych ra­mionach od­na­lazłem bez­pie­czną przys­tań dla zmęczo­nej duszy
poz­naję w nich uczuć nies­po­tyka­ne dotąd ob­sza­ry co naj­mniej­szą komórkę drga­niami po­ruszy . Każde­go dnia tonę w Twych oczu nieziem­skim ko­lorze
wy­pełnionych la­zurem niczym bez fal spo­kojem pok­ry­te morze,
gdy spoglądasz na mnie blas­kiem oczu niczym gwiaz­dy zniewa­lasz
otu­lasz cichym szep­tem i na­wet na krok się już nie od­da­lasz.
Two­je war­gi de­likat­nie niczym mo­tyl skrzydłami me us­ta mus­kają
są słod­kie niczym nek­tar i w na­miętnym po­całun­ku mi go od­dają,
czu­le zwie­dzając dłońmi od­kry­wasz po­woli całe me sprag­nione ciało
czuję pod ich do­tykiem przy­jem­ne dreszcze i wciąż mi te­go mało.
Chcę byś już zaw­sze była na od­ległość od­dechu blis­ko,
bo przy To­bie od­radzam się niczym Fe­niks i nie upa­dam już nis­ko,
Więc bądź nie dając mi więcej od­czuć co to sa­mot­ność i od­da­lenie
na­dawaj dotąd sza­rym dniom blas­ku dając szczęście i zro­zumienie,
wspieraj mnie jak nikt in­ny swoją codzienną obec­nością
ob­da­rowując mnie każdej no­cy do­tyków wyjątkową czułością.
Bo tyl­ko nasze ser­ca wspólny rytm wy­bijają
szu­kając uko­jenia na krok się nie od­da­lają,
za­pom­niani przez in­nych ma­my tyl­ko siebie
- żyje­my Ty dla mnie,a ja już tyl­ko dla Ciebie.

De­dyko­wane ღ 
Rafał
~ I ภ ғ ĭ ภ ĭ т ε ~ 21.10.2017

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 14 stycznia 2018, 12:12
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
H I J
Aktywność

dzisiaj, 02:28Cris sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy od­ważni, [...]

dzisiaj, 02:25Cris sko­men­to­wał tek­st Tekstem Dnia Bab­ci 2018 [...]

dzisiaj, 02:19Cris sko­men­to­wał tek­st Dzisiaj to wyz­wa­nie. Jut­ro będzie [...]

dzisiaj, 02:18Cris sko­men­to­wał tek­st Ciężar życia niesie się [...]

dzisiaj, 02:14Cris sko­men­to­wał tek­st ciążenie

dzisiaj, 02:13Cris sko­men­to­wał tek­st niektórzy do­gadzają so­bie [...]

dzisiaj, 02:12Cris sko­men­to­wał tek­st Są ta­cy od­ważni, [...]

dzisiaj, 01:02MyArczi sko­men­to­wał tek­st Ludzie mają ser­ca ale [...]