przeszłość jest miejscem którego nie [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 16 opinii.

Ziemia nieznana

przeszłość jest miejscem
które­go nie ma na mapie

tam mój przy­jaciel żył

pol­ne kwiaty niósł w bukiecie
od­dychał dniem tym samym

a dla mnie był ten smutek
tęskny jak noc­ny ptaków śpiew

i wzrusze­nie które dławi
ty­siącem świateł w oczach

lecz nie wypłakam ich

bo mu­siałbym zat­rutą go­rycz
wy­pić wraz ze łza­mi

wiersz
zebrał 20 fiszek • 25 maja 2017, 17:32

tęskno­ta zap­le­ciona w naj­piękniej­sze słowa !bravo!!!!! 

Nie wzgar­dziłem, tyl­ko oba­wiałem się, że Ty całą wy­pijesz, jak się przyz­nam, że będę w Pa­ryżu. :P
Wiem, wiem... trochę nieład­nie, ale nie lu­bię ro­bić ni­komu prob­lemów. No­cowałem pośród społeczności blis­kow­schod­niej, a oni daw­nym zwycza­jem przy­bysza częstują naj­lep­szym jadłem i ... naj­piękniej­szy­mi córka­mi... nie chciałem psuć re­lac­ji między na­mi. :P:D
A tak po­ważniej, to miałem na­pięty har­mo­nog­ram i rzeczy­wiście nie chciałem ro­bić kłopo­tu. :)
Bel après-mi­di. :)) 

Cie­szy i ra­duje mnie bar­dzo, że dałeś się urzec wspa­niałości Pa­ryża, mi­mo, iż wzgar­dziłeś to­warzys­twem Ad­nachiela! :P
Ale przy­naj­mniej całej ka­wy mi nie wyżłopałeś :)
Dzięki za ten ser­deczny wpis Arturo.
Au re­voir :) 

W sen­sie "wzbo­gaca­nia", o którym os­tatnio głośno - nie. Pew­nie byłem zbyt szpet­ny. :D
Piłem całkiem dobrą i miałem okazję też skoszto­wać niezłego wi­na, ale pew­nie nie była to naj­lep­sza ka­wa w mieście. [...] — czytaj całość

Bar­dzo to miłe Ma­lusiu, dziękuję.
Poz­dra­wiam :)

Smo­ku, czyżbyś chciał po­wie­dzieć, że zos­tałeś wzbo­gaco­ny kul­tu­rowo? :D
Mam nadzieję, że obeszło się bez noża :)
Trze­ba było dać znać!!! Cho­ciaż bym Cię zab­rał na naj­lep­szą kawę w całym mieście :)
Ciekaw jes­tem wrażeń, ale cichaczem liczę, że opo­wiesz mi nieco między wier­sza­mi :))
Miłego :) 

Miałem os­tatnio okazję poz­nać... pa­ryską ma­fię z Ru­munii i we­soły gang z Se­nega­lu. :D
Tak, tak... dałem się sku­sić urodzie Pa­ryża. :)
Miłego wie­czo­ru. :)) 

bar­dzo wzruszające słowa . Piękny :)

Poz­dra­wiam Ad­nachielu :) 

Pruszków i Wołomin, a już się bałem, że Yaku­za :))
Dob­rze, wszędzie trze­ba mięć zna­jomości :D
Ser­decznie od­wza­jem­niam :) 

Adnachielu,
muszę przyz­nać, że Ty mnie również zaskoczyłeś.
Kto by po­myślał, że w ar­tystycznej duszy drze­mie ta­ka dzi­kość wprost z filmów ak­cji naj­większe­go ka­lib­ru, czy też ma­fij­ne za­miłowa­nie? :P:D Też lu­bię te ut­wo­ry, ale ja Pruszków i Wołomin znam, jak własną kie­szeń. :D
Madź, to trak­tuję zaw­sze bar­dzo po­ważnie, nie poz­wo­liłbym so­bie na­wet na cień prze­kory. ;)
Dużo słońca i uśmie­chu. :)) 

Że prze­nik­li­wy smok, to wiedziałem.
Ale że prze­kor­ny? Do­tychczas byłem prze­kona­ny żeś ta­ki tyl­ko w sto­sun­ku do giuliet­ki :))
Tym­cza­sem szczęśli­wie udało mi się z te­go nieco skubnąć dla siebie :D
Na pop­rawę dyp­lo­mac­ji międzyg­wiez­dnej, międzyp­la­netar­nej i między smo­kiem a nielo­tem, po­syłam moją ulu­bioną can­ción :D
Odtwórz

A za kil­ka lat, z przy­jem­nością dorzucę do soun­dtrack'u mo­jego życia nieco więcej po­wagi :)
Odtwórz

He­he :)
Dob­re­go weeken­du Ar­tu­ro :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 05:09kati75 do­dał no­wy tek­st Upadły

dzisiaj, 05:03Badylek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

dzisiaj, 04:41Badylek sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

wczoraj, 23:31karciawiersze do­dał no­wy tek­st Kolejnylist, które­gonig­dy nie ot­rzy­masz..  

wczoraj, 22:47yestem sko­men­to­wał tek­st Sad naj­wyższy

wczoraj, 22:45zniszczona0701 do­dał no­wy tek­st Na początku mówią nam, [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Nig­dy za wiele [...]

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kobiety mogą być przy­jaciółka­mi [...]

wczoraj, 22:34yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 22:00szpiek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]