Przeglądam się w innych [...] – motylek96

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest motylek96 — zgromadziliśmy 3 opinie.

Podarta dusza

Przeglądam się w in­nych ludziach
bu­dując fi­lary z ich słów

Pradziew życie ule­ciało z wiatrem
nies­po­koj­nych myśli

Czas jest og­niem w którym płonę
łuną na czar­nym niebie

Na ko­niec prze­ciągne le­niwe słowa
nim wplo­te je w cisze

Słyszysz


*im mroczniej­sze  myśli
tym bar­dziej ko­loro­we ub­ra­nia

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 kwietnia 2019, 23:22

Dziękuję, że zat­rzy­małaś się na chwilkę przy moim wierszu.
Styl pi­sania An­ny Ciera­kow­skiej zde­cydo­wanie do mnie tra­fia. Do po­dob­ne­go per­fek­cjo­naliz­mu dąże, choć zda­je so­bie sprawę, że nie da­ne mi.
Poz­draeiam serdecznie 

W moim od­czu­ciu - po pros­tu cieka­we
Bar­dzo tra­fia do mnie ten styl pi­sania
Bu­dowa­nie fi­larów z cudzych słów ko­jarzy mi się z poezją An­ny Ciar­kow­skiej ;) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Korneliaa

Użytkownicy
L M N
Aktywność

dzisiaj, 02:19Lila. sko­men­to­wał tek­st > może naj­bar­dziej nie­szczęsną [...]

dzisiaj, 02:14Lila. sko­men­to­wał tek­st Rzecz w tym

dzisiaj, 01:37MyArczi sko­men­to­wał tek­st biedny człowiek dzieli się bo­gaty jest [...]

dzisiaj, 01:02MyArczi sko­men­to­wał tek­st zm(ę)oczona tra­wa

dzisiaj, 00:59MyArczi sko­men­to­wał tek­st duch ciemn Ego Por­te­ra

dzisiaj, 00:39ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

dzisiaj, 00:38ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]

dzisiaj, 00:35ODIUM sko­men­to­wał tek­st Nic nie wiesz o [...]

dzisiaj, 00:34ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jest mil­cze­nie mar­twe i [...]

dzisiaj, 00:26ODIUM sko­men­to­wał tek­st Jeśli myślisz, że ktoś [...]