Przed sądem ostatecznym Stanęła dusza [...] – szpiek

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest szpiek — zgromadziliśmy 7 opinii.

Sąd ostateczny

Przed sądem ostatecznym
Stanęła dusza z pol­skiego ciała
By roz­strzygnąć sprawiedliwie
Gdzie wie­czność spędzić miała

Cóż to sądzić pa­nie Boże
Oto mam od pro­boszcza pieczątki
Chrzest, wszys­tkie sakramenty
I żem się spo­wiadała w piątki

Byłam na pielgrzymkach
Ra­dia po­bożne­go żem słuchała
Da­wałam głos do ur­ny i na tace
A na­go na­wet męża nie oglądała

Jes­tem pol­ska z dziada pradziada
Mója oj­czyz­na przez Ciebie wybrana
A ja całe swo­je życie walczyłam
By znów była Pol­ską Pol­ska kochana

Prze­lałam krew, oto tu mam blizny
By była od morza, aż het po morze
By była wiel­ka Pol­ska dla Polaków
Od pus­tyń Af­ry­ki po po­lar­ne zorze

Pat­rzy dusza het tam w dal raju
Którzy tam już są z życia rozliczeni
A tam Je­howy, Pro­tes­tanty i Katole
Jakże Pa­nie oni mogą być zba­wieni ?

Cóż mam zro­bić kocha­ne dziecię
Rzekł Bóg, sędzia spra­wied­li­wy
Każdy naród chce być największy
każdy prze­ciętny jest nieszczęśliwy

Oto tu Niem­cy, Cze­si i Rosjanie
W imię swych oj­czyzn się zabijali
A ja byłem tam, między nimi
Osądzę jak cie się wza­jem­nie kochali

Każdy naród to mo­je dzieci
Ja jed­na­kowo kocham każdego
Ale mil­si mi są ci ma­li i cisi
Nie po­doba mi się pol­skie ego

Każdy zabłądził w doktrynie
I kocham różne dominacje
Je­den w tym, in­ny w tamtym
Tak nap­rawdę miał rację

Ko­mu po­mogłaś w potrzebie
Ilu głodującym dałaś chleba
Być Po­lakiem i patriotą
To *** by tra­fić do nieba

Odtwórz

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 22 lutego 2018, 17:47

Kiedyś doszedłem do wnios­ku, że po­jedyn­ki na bib­lijne wer­sy nicze­mu nie służą i są tyl­ko nat­chnieniem dla pew­nej gru­py ateistów. Ale sko­ro ktoś mnie posądza o niemo­ral­ność, cóż w tym państwie posiadanie [...] — czytaj całość

Przyk­ro mi, ale w ogóle mnie nie czy­tasz., frag­mentu lis­tu także.
Szko­da, że usunąłeś swój ko­men­tarz.
Mówisz, że " Iz­rael zos­tał wyb­ra­ny ja­ko przykład dla in­nych na­rodów. " 
a więc naród [...] — czytaj całość

Kos­mo­poli­tyzm nig­dy mnie nie po­ciągał, a od­nośnie wyb­ra­nego przez Ciebie frag­mentu wyr­wa­nego z kon­tek­stu - nie widzę związku.
Za­pom­niałeś o na­rodzie wyb­ra­nym przez Bo­ga, który od­rzu­cił swe­go Mes­jasza?
Bóg wca­le nie mówi [...] — czytaj całość

"Nasza bo­wiem oj­czyz­na jest w niebie"
Filp 3, 20 

Pat­riotyzm a la Michnik Gross - an­ty­polo­nizm w pigułce
Wy­sub­li­mowa­ny smak!

A tu­taj coś od klechy : 
"Praw­dzi­wego pat­riotyz­mu nie zbu­duje się bez wiary w Bo­ga i bez wiary w życie wie­czne, bo [...] — czytaj całość

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

IKON

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:15yestem sko­men­to­wał tek­st Ministerstwo Edu­kac­ji za­pom­niało, że [...]

wczoraj, 22:33bystry.76 wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 22:15yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 22:13yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:56Julka 10 sko­men­to­wał tek­st świadomość to podążanie w [...]

wczoraj, 21:38filutka sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:33yestem sko­men­to­wał tek­st Z me­dyczne­go pun­ktu widze­nia, [...]

wczoraj, 21:28piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]

wczoraj, 21:27yestem sko­men­to­wał tek­st „Przynajmniej raz w życiu [...]

wczoraj, 21:25yestem sko­men­to­wał tek­st Tylko spełniony człowiek nie [...]