Przecież to bardzo niegrzecznie nakamiennym [...] – Abe cadło

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Abe cadło — zgromadziliśmy 17 opinii.

kiedy penisy chłopców dorastają poetom

Prze­cież to bar­dzo niegrzecznie
na ka­mien­nym grze­biecie wy­ryć wierszem
słowa które leżą na ser­cu jak li­sy na przydrożu,
ze zle­pionym od krwi futrem.

Tak ro­bią tyl­ko łobuzy,
pal­ca­mi ze sta­li roz­dra­pane do suchej tkanki
ele­wac­je budynków,
ze słowa­mi bar­dzo brzydkimi,
jak często twarze chłopców,
których sta­lowe pal­ce chcą zno­wu być miękkie,
tonąć w szor­stkim ogródku dziew­cząt i płynąć

z języ­kami bu­telek po zim­nej ścian­ce świata
jak krop­le w dół pleców do ciem­nej granicy
której wi­dok po­rusza dłonie w kieszeniach.

Tak bar­dzo marzą brzyd­cy chłopacy,
że na całe mias­ta bluz­gają wierszami,
ja­kich grzeczni chłopa­cy nig­dy nie napiszą,
us­ta­wieni równo w ko­lej­ce do star­szej pani,
która nie zdąży ich przyjąć, bo już nie czyn­ne.

wiersz
zebrał 2 fiszki • 12 kwietnia 2019, 20:45

Słusznie.
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Praw­da zaw­sze leży po­za za­sięgiem myszek i monitorów.
Nie lu­bię być ka­tego­ryczna, ale z te­go co wiem, is­tnieje możli­wość wy­miany oso­bis­tych opi­nii w pry­wat­nej rozmowie,
sko­ro dal­sza roz­mo­wa nie przysłuży się zbyt wiele mnie sa­mej, a raczej tekstowi,
czy cze­mukol­wiek; po pros­tu życzę miłego wie­czo­ru : ) 

Chy­ba nie chcesz mnie zrozumieć...
Nie ma ta­kiej pot­rze­by, sko­ro brak zainteresowania.
Prawda? 

O so­bie, nie za mnie 

Pióra za­miast palców, to... mu­tant chy­ba. ;)

Li­la, nie chcesz o mnie nic wie­dzieć, bo... mam pal­ce. :P 

Yes­tem ty sie wy­powiedz le­piej o sobie 

zu życie chy­ba, Lila

wolę jak ktoś ma pióra za­miast palców, wte­dy może niez­grab­nie pi­sać i tak ro­bi to uroczo 

No tak, a Wy te­go nie lu­bicie, wo­licie wty­kać... piórka i... ;) 

Ta­kie zycie 

Lu­bią ob­ci­nać wzro­kiem bius­ty i tyłki i wty­kać w nie trium­falnie palce 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 10:42yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 10:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z ser­ca płynące naj­serdeczniej­sze [...]

dzisiaj, 10:38yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedy ogar­nia cię lęk [...]

dzisiaj, 10:37yestem sko­men­to­wał tek­st Z okaz­ji Świąt Zmar­twychwsta­nia [...]

dzisiaj, 10:36yestem sko­men­to­wał tek­st Wcale nie chodzi o [...]

dzisiaj, 10:33yestem sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]

dzisiaj, 10:16yestem sko­men­to­wał tek­st Jesteśmy chwa­leni po­nad miarę, [...]

dzisiaj, 10:15Lila_ sko­men­to­wał tek­st > nie sztuką jest [...]

dzisiaj, 09:54yestem sko­men­to­wał tek­st Wyrozumiałość zaczy­na się od [...]

dzisiaj, 09:52eyesOFsoul do­dał no­wy tek­st Wcale nie chodzi o [...]