powieki jeszcze tańczą z [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 10 opinii.

lilie polne i ptaki niebieskie

po­wieki jeszcze tańczą z ciemnością
prze­cieram oczy zdumiona
ko­ron­ki mgieł się wie­szają na opuszkach słońca

dzień się chmurzy
lecz się nie lękaj
świat nap­rawdę jest w dob­rych rękach

jes­teś cen­niej­szy od źdźbła
i ważniej­szy od ptactwa
zam­knij oczy by się obudzić
w naj­czul­szych ra­mionach Oj­ca

wiersz
zebrał 13 fiszek • 29 sierpnia 2017, 08:41

Wier­sz - sac­rum, zdający się wręcz poręcze­niem, dającym nadzieję na przez­wy­ciężenie obaw człowieka względem świata zewnętrzne­go i te­go świata, is­tniejącym po­noć w każdym z nas.
A es­te­tyka kon­tem­plac­ji tyl­ko pogłębia tę pew­ność, że im noc mroczniej­sza, tym jaśniej­szy po niej świt nastaje.
Nie wiem czy dob­rze od­czy­tałem, ale ka­wa z Twoją poezją zaw­sze jest naj­lep­szym początkiem dnia :))
Poz­dra­wiam :) 

Madź, tak już mam... prze­raŻAM. ;) 

Piotr, tak mi się pod­czas po­ran­nej lek­tu­ry Bib­lii wy­myślił, faj­nie Cię widzieć;)

Art, tra­fiony za­topiony, cza­sem Two­ja prze­nik­li­wość mnie przeraża;)

Do Ciebie, do mnie, do człowieka, Jadwigo.

Odtwórz  

Do ko­go ten wiersz? 

Cza­sem w ob­liczu ka­tak­lizmów, wo­jen, za­machów, nie­szczęść praw­dzi­wych i tyl­ko przez nas wy­duma­nych... zapominamy...
Dob­ra­noc. :)) 

Cieka­wy, ta­ki po­wiąza­ny z Biblią. 

Pra­wie masz rację, Ni­kola, ty­le, że ja przeo­czyłam Twój ko­men­tarz, a nie zig­no­rowałam, przep­raszam Cię.
Nie cze­kam na ni­kogo, przychodzi kto zechce, z tym, co ma w so­bie, dziękuję i pozdrawiam.

Grze­gorzu, faj­nie Cię tu spot­kać, pozdrawiam;) 

W związku z tym, że ig­no­rujesz mo­je ko­men­tarze, nie zos­ta­wię tu ni jed­ne­go słowa tyczące­go tekstu.
Cier­pli­wie pocze­kaj na tych, którzy przyjdą z "masłem". Ty­le, że maśle­nie nie roz­wi­ja. Autor sta­je się pow­tarzal­ny, wręcz nudny.

Prze­myśl to. 

... gratulacje...

;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Irracja

Użytkownicy
F G H
Aktywność

wczoraj, 21:23szpiek sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 21:00piórem2 sko­men­to­wał tek­st Kler? - żenująco nud­ny.  

wczoraj, 20:54LiaMort sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:52LiaMort sko­men­to­wał tek­st ludzie ma­li rzad­ko się [...]

wczoraj, 20:52danioł sko­men­to­wał tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:50LiaMort do­dał no­wy tek­st Myślimy, że sięgnęliśmy dna, [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

wczoraj, 20:45danioł sko­men­to­wał tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]

wczoraj, 20:35Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Każdy kar­mi swoją duszę [...]

wczoraj, 20:19Menedzer5 do­dał no­wy tek­st Pamiętaj, że ro­biąc krok [...]