Polsko prawie jedyna już [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 3 opinie.

Oda do Niepodległej

Pol­sko pra­wie je­dyna już w Europie
Kraino będąca Króles­twem Chrystusa
I Mat­ki Je­go Ma­ryi Zaw­sze Dziewicy
Której lud wier­nie od­da­je się gorliwej
Mod­litwie z Pa­ciorków Różańca
Oto skąd siła i moc Narodu
To stąd mądrość dob­ro­byt naszość
Tą ge­nialną pew­nością pójdziemy
Zjed­nocze­ni szczęśli­wi dum­ni wielcy
W mar­szu państwo­wym mar­szu narodowym
Pod biało-czer­woną ra­dosną flagą
Z Bo­giem w ser­cu z Ma­ryją w duszy
Odśpiewa­my że nie da­my Niemcom...
Że jeszcze Pol­ska nie zginęła
A Po­lacy jeszcze Po­laka­mi i po polsku
Że nor­malność jeszcze żyje
I to żyje w poetach ak­to­rach piosenkarzach
Więc tu­taj tyl­ko kwit­nie małżeństwo
W ko­biecie i mężczyźnie a dłonie
Ich kapłan związał jeszcze normalnie
Jak Bóg przy­kazał z dziada pradziada
Pol­sko której lud pielgrzymuje
I zapład­nia nor­malnością całą ludzkość globu
Pol­sko która masz naj­piękniej­sze kobiety
I naj­pra­cowit­szych najmądrzej­szych mężczyzn
Pol­sko której góry są najcudowniejsze
Pośród wszys­tkich gór i zboczy świata
Pol­ska kraina co rze­ki w nurt najczystszy
Których brze­gi w ol­chy i wie­rzby ja­kich nigdzie
Pol­sko która wiesz że żaden kraj
Nie wy­dał Mic­kiewicza Sien­kiewicza Reymonta
Poświatow­skiej Stachu­ry Kurowskiego
Pol­sko która kul­ty­wujesz i na piedestały
Wzno­sisz trud górni­ka ba­cy i Matki
Pol­sko kraino chle­ba od Kastelikowej
Jeszcze wciąż nor­malne­go z mąki żytniej
I zak­wa­su chle­bowe­go oraz soli
Tej z Wieliczki Bochni czy Kłodawy
Pol­sko dar­mo­wej opieki lekarskiej
I Lasów Państwo­wych a więc wszys­tkich Polaków
Których nie da­my pog­rześć ekologom
Na usługach ob­rońcom zwierząt
Pol­sko gdzie jak spoj­rzeć pod niebem
Ducha krze­pią w bezpieczeństwo
Krzyże kościołów katolickich
A pod ich skle­pieniami ro­zum w mądrość zbroją
Po­rywające ka­zania ojców polskości
Kapłanów
Mój Boże i jak­by po­wie­dział zak­rzyknął klasyk
O San­ta Polonia
Jakąż i czy w ogóle byłaby Rzeczypospolita
Bez ofiary krwi swoich kapłanów i celności
Słów Woj­tyły Wyszyńskiego Pieronka
Po­koj­ni­kowa Suchan­ka Za­dory Samka
Czy bez ich ge­nial­ności możli­wym byłoby
Króles­two Normalności
I poczu­cia spo­koju bez­pie­czeństwa i pokoju
Pop­rzez normalność
Pol­sko dziś świat po­winien się na kolanach
Przed Tobą i Twe­mi Córa­mi i Sy­nami płaszczyć
Bo jes­teś cen­trum dob­ra przez przemyślenie
Zas­ta­nowienie w opar­ciu o zdobycze
Chrześcijaństwa
My Naród
Zacho­wamy co dobre
Og­niem i mie­czem trak­tując to
Co nam ob­cość prze­mocą mi­liona kłamstw
Zdrajców
Chce powiedzieć
Że cho­re jest zdrowe
Tak nam dopomoże
Oj­cze nasz ...

wiersz
zebrał 4 fiszki • 9 listopada 2018, 13:34

Ład­nie to na­pisałeś, praw­dzi­wie :-))) 

Dziękuję za Twoją opi­nię i ser­decznie poz­dra­wiam oraz wznoszę toast za Niepod­ległą! :) 

Pol­sko co da­jesz nor­malność jak chleb pachnący . 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 10:36Cropka sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 10:33Fish13 do­dał no­wy tek­st Zapomnieliśmy jak żyć...  

dzisiaj, 08:13doremi wy­powie­dział się w wątku To czy tam­to ? 

dzisiaj, 08:05Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Na ten czas, dob­ra [...]

dzisiaj, 07:54Lila_ sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:38Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Tak

dzisiaj, 07:32ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Szukając bo­ga idziesz po [...]

dzisiaj, 07:30ODIUM sko­men­to­wał tek­st Człowiek całe życie szu­ka [...]

dzisiaj, 07:22ODIUM sko­men­to­wał tek­st Odmienne poglądy prze­rażają, bo [...]