Polska do kurnędzy, [...] – fyrfle

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest fyrfle — zgromadziliśmy 2 opinie.

PUNK MOHERA

Pol­ska do kurnędzy, to nie ziemia niczyja!
Tym bar­dziej nie euro­kołcho­zu neg­rem jest!
Więc przes­tań ją za euro sprzedawać,
Do­sad­niej pisząc, to przes­tań ją kraść!

Py­tam, czy wnu­ki nau­czyłaś bab­ciu roty?!
Czy oj­cze na szyi sy­na krzyż miej­sce ma!?
Dziad­ku, czy od­po­wie­działeś Po­laków Golgoty?!
I czy Pol­ko do snu utu­la cię Oj­cze Nasz?!

Czy Ma­ryja i Je­zus nad małżeńskim łożem!?
Czy biało-czer­woną w do­mu rodzin­nym macie?!
Czy wi­tasz po pol­sku, czy­li Szczęść Boże!?
Ma­zurek Dąbrow­skiego na baczność śpiewa­cie? !

Czy głosisz, że w Smo­leńsku, to był zamach!?
Czy niesiesz, że Unia zap­rzecze­nie pe­ryko­py! ?
Czy os­trze­gasz o Sy­jonu wro­gich pla­nach! ?
Czy krzyczysz , że ka­toli­cy jądrem Euro­py! ? 

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 maja 2019, 14:21

Nie znam się na poez­ji, os­tatnio któś gdzieś pi­sała wier­sz ja­ko rap, a ja ten wier­sz na­pisałem pod wpływem różnych postów, które mi przychodzą na stronę fb, oraz pod wpływem kon­certu KSU, [...] — czytaj całość

Wi­taj:) Zgadzam się całko­wicie z przesłaniem wier­sza, ale mam nadzieję, że so­bie zda­jesz sprawę, że poez­ja z te­go nie bar­dzo jest? :) 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

Menu
Użytkownicy
E F G
Aktywność

dzisiaj, 05:57Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st W świecie po­lity­ki liczą [...]

dzisiaj, 05:56Bujak Bo­gusław do­dał no­wy tek­st Jesteśmy sumą w równa­niu [...]

dzisiaj, 00:15szpiek sko­men­to­wał tek­st Biorąc ja­ko pod­stawę ro­zumo­wania [...]

wczoraj, 23:51sprajtka do­dał no­wy tek­st Jes­teśmy różnicą po­między tym [...]

wczoraj, 23:31ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 23:23ODIUM sko­men­to­wał tek­st Im więcej wiesz, tym [...]

wczoraj, 22:58MyArczi sko­men­to­wał tek­st Istnieją stra­ty tak wiel­kie, [...]

wczoraj, 22:54yestem sko­men­to­wał tek­st Gryzmoły słow­ne

wczoraj, 22:51yestem sko­men­to­wał tek­st Strata przy­jaciela zos­ta­wia pus­tkę [...]

wczoraj, 22:50ODIUM sko­men­to­wał tek­st Na wa­riata pat­rzy­my jak [...]