położyć się znów na [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 9 opinii.

Obłoki i zorze

położyć się znów na sianie
z gwiaz­da­mi nad głową
i pat­rzeć

na niebo daw­ne
młode
szczęśliwe

gdzie wspom­nienia
w pięknie wie­czys­tym zastygły

nie wol­no mi nie pamiętać
bu­kietów polnych
co uwiędły tak nagle

bo ileż dni tak też mija
ile już minęło

a czymże jest mo­ja zaduma
mo­ja małość
którą Bóg nieg­dyś w dłoni zaważy

jak umarłego skow­ronka

wiersz
zebrał 10 fiszek • 13 kwietnia 2018, 09:31

Dziękuję Ma­lusiu, że jes­teś i że zaw­sze od­wie­dzasz sta­rego Ad­nachiel'a :)

Ścis­kam ser­decznie oraz wza­jem­nie :) 

uchwy­cona piękna chwi­la za­dumy ,war­to zat­rzy­mać się tu na dłużej :)

Poz­dra­wiam Ciep­lutko Ad­nachielu :) 

Chy­ba właśnie do­tarłem w swoim życiu do eta­pu, w którym dzieciństwo wspo­mina się z ga­lopującym ze wzrusze­nia ser­cem :))

Dziękuję za Twój smur­fny wpis :)
Ser­decznie od­wza­jem­niam! :) 

Mo­tyw leżenia na sianie jest mi dość blis­ki.. choć nie tak wy­god­ny jak we wier­szu :)
W dzieciństwie wszys­tko było ta­kie miękkie.. Poz­dra­wiam :) 

Ka­ti, bar­dzo dziękuję za prze­nik­li­wy oraz bar­dzo traf­ny ko­men­tarz.
I za słowa uz­na­nia :))
Ścis­kam :)

Iwon­ko, po­zos­taję wdzięczny za ser­deczność i dob­ro wszelkie.
Ścis­kam :)

Ro­za, dziękuję serdecznie.
Poz­dra­wiam :)

Miłego dnia Wszys­tkim :) 

Bar­dzo ład­ny wier­sz - 
Dwie pier­wsze stro­fy -su­per dob­re . 
Fakt że kli­mat mi się udzielił aż do za­pachów . 

Są ta­kie mo­men­ty, kiedy czu­tane słowa ucisk w gar­dle po­wodują by wzrusze­nie uk­ry­tym po­zos­tało... To ta­ki mo­ment, kiedy Two­ja poez­ja prze­nosi myśli do od­ległych wspom­nień i daw­nych wzruszeń.
Dziękuję, że da­rujesz nam/ mi ta­kie wyjątko­we chwi­le zaklęte w poetyc­kich wersach.
Pozdrawiam. 

ile to dni minęło by wra­cać do nich z uśmie­chem?by wspom­nienia żywe w nas jak ob­ra­zy mi­nionych chwil uchwy­cone w kad­rze życia!tyl­ko Ty tak pot­ra­fisz zat­rzy­mywać słowem !mo­je niez­mien­ne uz­na­nie!!!uścis­ki ;-) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

kati75

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 05:51Michaelowa sko­men­to­wał tek­st Dobre Śniada­nie

dzisiaj, 03:49Moon G do­dał no­wy tek­st Dobre Śniada­nie

dzisiaj, 01:15yestem sko­men­to­wał tek­st Prawdziwą sztuką jest, nau­czyć [...]

dzisiaj, 01:12yestem sko­men­to­wał tek­st Wszystko to mniej niż [...]

dzisiaj, 01:04yestem sko­men­to­wał tek­st I uśmie­cham się na [...]

dzisiaj, 00:33yestem sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.  

dzisiaj, 00:24yestem sko­men­to­wał tek­st Jak poz­być się fa­ceta? - [...]

dzisiaj, 00:11Naja sko­men­to­wał tek­st Najważniejszy zawód - mat­ka.