Po dwudziestusiedmioletniej nieprzespanejnocy podczas [...] – natalia(__ups

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest natalia(__ups — zgromadziliśmy 0 opinii.

Bliźniaczo podobna diagnoza

Po dwudzies­tu sied­miolet­niej
niep­rzes­pa­nej no­cy
pod­czas gdy sta­ruszek czas
cier­pli­wie przys­ta­je
a w zwier­ciad­le pa­raf­ra­zy

przegląda się
przy­jaciółka wieczność
piszę co następu­je
nie ilość kart pac­jenta
na­wyko­wo pod­bi­janych
by­wa w ce­nie
lecz ich ja­kość
a ten który obie te op­cje
do jed­ne­go wor­ka
ety­ki za­wodo­wej
usiłuje wrzu­cić
zacho­wuje się tak
jak­by roz­da­wał
za­lega­lizo­wane wa­katy
na gwałty małżeńskie
bo­wiem to co było
przed­tem z re­guły
sta­je się tym sa­mym co 
następu­je po nim
choćby tyl­ko na zap­leczu
by­le ja­kiej kon­ku­ren­cji

in­sp . pos­ta­wa Flo­ren­cji N. 

wiersz • 19 czerwca 2017, 17:37
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
M N O
Aktywność

wczoraj, 23:56Clyde wy­powie­dział się w wątku Ostatnia li­tera

wczoraj, 23:55Clyde wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:30Cris wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:23Pan Bo­lo wy­powie­dział się w wątku Skojarzenia

wczoraj, 23:10piórem2 sko­men­to­wał tek­st Tischnerowska myśl

wczoraj, 23:08Cris sko­men­to­wał tek­st Świado­mie czy nie, [...]

wczoraj, 22:42LiaMort sko­men­to­wał tek­st Zasadziłam się w so­bie, [...]

wczoraj, 22:40adamantine wy­powie­dział się w wątku Co os­tatnio ogląda­liście?

wczoraj, 22:38adamantine wy­powie­dział się w wątku Najlepsze pol­skie fil­my ? 

wczoraj, 22:29adamantine wy­powie­dział się w wątku Czat