Patriotyzm... to nie pytać kim [...] – Seneka 18

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Seneka 18 — zgromadziliśmy 6 opinii.

Patriotyzm...

Patriotyzm...

to nie py­tać kim jesteś
tyl­ko pochy­lić się nad człowiekiem

pomóc, na­kar­mić, dać schronienie
oka­zać ser­ce
nie chcieć nic, tyl­ko kochać...

jeśli tak potrafisz
nie smutaj

nie fla­gi nie hasła nie krzyki
lecz Bóg naj­większym świadkiem
że niepod­legli jes­teśmy...

wiersz
zebrał 12 fiszek • 10 listopada 2017, 08:41

Fiszka :)
Poz­dra­wiam ciep­lutko :) 

Chciałoby się na­pisać: bo wol­ność jest w nas...
Jak zwyk­le w sa­mo ser­ce, Gerardzie,
dołączam się do uścisków;) 

Se­neka, Se­neka, Se­neka...
Za nieobec­ność Twą jes­tem zmuszo­ny udzielić Ci... uścisków :)
Cze­mu tak rzad­ko tu jes­teś?
Szko­da.
Ale bar­dzo się cieszę, że po­jawiłeś się dziś.
I to z tak po­cie­sznym wier­szem.
Dziękuję Ci i poz­dra­wiam :) 

Bo wspólny język to zbyt mało, by od­gradzać się od świata. 

Tak piękny wier­sz, gdy­by tak móc od­mienić świat ...
pęd za pieniędzmi i luk­su­sami za­mienić na pęd w stronę człowieka...
dzięku­je za ten wiersz
pozdrawiam 

Piękny idealis­tyczny wier­sz, ale dzi­siaj pat­riotyzm to pieniądze i ich mądre roz­dyspo­nowy­wanie przez rządzących i przez gos­po­dar­stwa do­mowe. Więc przep­raszam, ale trze­ba pytać. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

fyrfle

Użytkownicy
R S T
Aktywność

wczoraj, 23:17Aspers do­dał no­wy tek­st Nie na­leży ok­reślać życia [...]

wczoraj, 22:43piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:26Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Wieczorek poetyc­ki

wczoraj, 21:05yestem sko­men­to­wał tek­st Mama po­win­na mieć ser­ce [...]

wczoraj, 21:02yestem sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

wczoraj, 21:01yestem sko­men­to­wał tek­st Oprawić ob­raz w ra­my [...]