od­wróce­ni od Bo­ga bez [...] – annak

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest annak — zgromadziliśmy 10 opinii.

faryzeusze

od­wróce­ni od Bo­ga
bez wsty­du i twarzy
choć na po­do­bieństwo Je­go stworzeni

to na posługach belzebuba
"ad­wo­kaci" sa­mego diabła

ziajają nienawiścią
upat­rują ofiary
by sza­tano­wi w darze złożyć

a prze­cież wys­tar­czy
po­kochać człowieka

wiersz
zebrał 28 fiszek • 13 lipca 2013, 07:52

piękne Two­je wer­sy Beat­ko i bar­dzo za nie dziękuję :) poz­dra­wiam ciepło :) 

Wszys­tko co jest, już było
każdy dzień kołem się toczy
choć na in­nych po­ziomach mocy

nie wra­caj tam gdzie ciemno
bądź wol­na i światłem spójrz w oczy
tam znaj­dziesz piękno

Ta ja­koś mi przyszło Aniu po przeczy­taniu Twoich wersów
:) 

Elu, Kry­siu dokład­nie moc­ny i nies­te­ty praw­dzi­wy...dziękuję za czy­tanie i również Was pozdrawiam... 

piękny , praw­dzi­wy wier­sz z prze­kazem. Poz­dra­wiam ciepło :) 

pa­jacu czy pa­cyn­ko nie jest wul­garne, a poczy­taj so­bie (na­wet u ciebie wkleiłam pod prze­dos­tatnią myślą) ja­kie słowa używa­liście w smsach zas­traszając jedną z użyt­kowniczek te­go por­ta­lu, tam po­kaza­liście swój sza­cunek do [...] — czytaj całość

O :) pa­cyn­ko, pa­jacu - po­wie­działa ma­rionet­ka. A prze­cież wys­tar­czy po­kochać człowieka, i darzyć sza­cun­kiem, zwłaszcza niez­na­jomych. Radzę pójść na spa­cer :) ta­kiego wier­sza nikt nie uk­radnie, nie trze­ba pil­no­wać :) 

ależ ja się nie de­ner­wuję, bo nie ma czym ani kim :) po­nad­to dla mnie już nie jest ra­no tyl­ko przed­połud­nie, a brzy­dulą daw­no mnie tu zro­biliście, więc nie mar­tw się , bo już bar­dziej nie zbrzydnę ;p 
a po­każ mi gdzie się od­niosłam brzyd­ko? bo ja ci wskażę wasze niecenzu­ral­ne słowa jak chcesz. 

Niedob­rze tak się de­ner­wo­wać w wolną so­botę od ra­na :) to źle wpływa na me­tabo­lizm :) po­za tym słyszałem, że ko­bieta sta­je się brzydką, kiedy od­no­si się brzyd­ko :) 

pisz so­bie pa­cyn­ko buk­sal co chcesz, nie ro­bicie na mnie wrażenia...wasze pa­jaco­wanie każdy tu już poz­nał tak jak i wasze obłud­ne lica. 

Iście sza­tańskie na­sienia żyją na tej ziemi. Ja­kie to szczęście, że są ta­kie bat­manki jak ty, co ra­tują świat przed diabel­ską zagładą :) wi­wat :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Buksal

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 14:33Adnachiel sko­men­to­wał tek­st Zamknij na chwilę oczy [...]

dzisiaj, 13:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

dzisiaj, 12:54oszi3 sko­men­to­wał tek­st Nienawidzę tęsknić...  

dzisiaj, 12:44oszi3 sko­men­to­wał tek­st Wolę to­talną nudę od [...]

dzisiaj, 12:36kati75 sko­men­to­wał tek­st zimą opa­dam wy­rosnę prze­biśniegiem już wkrótce [...]

dzisiaj, 12:27kati75 sko­men­to­wał tek­st śniężyczka

dzisiaj, 12:26kati75 sko­men­to­wał tek­st Lipy rzu­cały liście pod [...]

dzisiaj, 12:24kati75 sko­men­to­wał tek­st Czasem by­wa tak, że [...]