Odchodzimy niewidzialnie jak lato bez niepotrzebnych [...] – giulietka

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest giulietka — zgromadziliśmy 10 opinii.

Pszeniczna kołysanka

Od­chodzi­my niewidzialnie
jak lato
bez niepot­rzeb­nych pożegnań
i tyl­ko to niebo nad na­mi
wciąż tak upar­cie niebieskie
jak­by ktoś nocą chabrom
esen­cję barw odebrał
jak­by świt pi­jany wciąż snem
skradł z twych oczu
błęki­ty królewskie

Od­chodzi­my tak nagle
jak słońcem
wy­palo­ne w nas popołudnia
zas­ty­gamy chłodem zaklęci
jak prze­mieniona w szron rosa
niepot­rzeb­ni i puści do głębi
jak wys­chnięta studnia
bez­na­miętnym do­tykiem żniwiarza
ści­namy złocis­te istnienie
doj­rzałego kłosa

wiersz
zebrał 40 fiszek • 19 sierpnia 2011, 10:19

Co­raz piękniej i piękniej piszesz...
Miej tą świado­mośc Kocha­na, że ja bez Two­jego pi­sania fun­kcjo­nować już nie potrafię...
Więc cze­kam na c.d.
:*** 

Ha­ha! Bożka Łobu­zie! Toż to sklej­ka MDF sta­ra, te­go na­wet kor­nik nie tknie, prędzej mo­le tę ma­kula­turę wsuną:)
Miłego dzion­ka Kocha­ni, nie obi­jacie się, pisze­cie pięknie jak nig­dy i roz­ra­biacie jak zaw­sze, jak tu za Wa­mi nie tęsknić!?:))

Poz­dra­wiam Wszys­tkich i do zobaczenia... 

Dob­rze kocha­na Wiedźmo, wezmę do ser­ca Two­je słowa;) 

Moi Kochani...
Zaglądam tu do Was często i z przy­jem­nością pat­rzę na miej­sce i Autorów dro­gich me­mu sercu.
Mo­ja de­cyz­ja jest splo­tem wielu czyn­ników i na ra­zie po­zos­taję jej wier­na, ale drzwi zos­ta­wiam uchy­lone, mostów nie palę, nie mówię "żeg­najcie" a "do zo­bacze­nia"... a tym cza­sem za­pełniam szufladę;)
Uścis­ki i serdeczności:* 

J'ai fait ce que j'avais à faire, alors il est tem­ps je suis par­ti - avec vous. Allons... 

zacho­waj ten cu­dow­ny uśmiech dla mnie:*:*:* 

Bożen­ko bar­dzo trud­no byłoby mi się z Wa­mi pożeg­nać, ale jest to os­tatni tek­st ja­ki do­dałam na moim kon­cie, bo:

"Trze­ba wie­dzieć kiedy ze sce­ny zejść niepokonanym..."
Uściski:* 

Moi Drodzy dziękuję ser­decznie za każdą chwilkę u mnie, sta­liście się naj­wspa­nial­szą częścią mo­jej małej ga­lak­ty­ki, którą tu­taj sta­rałam się stworzyć.
Miało być bez pożeg­na­nia... więc odejdę naj­ciszej jak umiem, zos­ta­wiam Wam mo­je wier­sze i myśli, za­bieram ze sobą każde ciepłe słowo.

Do zobaczenia! 

Piękna, ma­giczna poez­ja przez duże P...Poz­da­wiam Cię Madziu. 

Piękny ka­wałek poezji. 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

marka

Użytkownicy
F G H
Aktywność

dzisiaj, 09:04Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Prostytutki o długich no­gach [...]

dzisiaj, 08:54Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Bliskość to czyjąś sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 08:53ODIUM sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

dzisiaj, 08:21Cropka sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 07:56Lila_ sko­men­to­wał tek­st Bliskość to czyjąś sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 07:29Lila_ do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 07:06Lila_ do­dał no­wy tek­st Sennik

dzisiaj, 06:12Cropka sko­men­to­wał tek­st Każdy ko­lej­ny prze­wod­nik to [...]

dzisiaj, 06:11Cropka sko­men­to­wał tek­st wi-Bracje?