Nie zmierziły z obrzydzenia [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 6 opinii.

Wyrzucili za sumienie

Nie zmie­rziły z ob­rzydze­nia
Z ka­mienic biz­ne­sy
,,Ka­nap­ki " za stołki
Pieniądze w błoto wyrzu­cone
Al­bo ja­kiekol­wiek inne
Ko­leżków lo­dy kręco­ne

Wszak nie bra­kowało
By się zo­hydzić
I za­paść ze wsty­du
Oni jed­nak z partyi
Z przy­tupem wyrzu­cili
Tych co w zgodzie z su­mieniem
Prawdę mówi­li


Ten i wiele in­nych przy­padków na­kazu­je by zwołać kon­sy­lium psychiatrów by roz­pat­rzy­li uz­na­nie le­wac­twa za cho­robę psychiczną . Z całą po­wagą . 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 12 stycznia 2018, 11:22

Spraw­dziłem - głos nasze­go Ja­rosława, to głos Bo­ga i serc Po­laków, a Krys­ty­na wy­raża duszę ko­biety polskiej. 

Te­raz jeszcze trze­ba by było zro­bić porządek z ba­bami, które z jed­nej stro­ny chcą się skro­bać na wyści­gi, a z dru­giej stro­ny chcą ka­zać no­sić ciążę ko­bietom, ja k w środ­ku jest [...] — czytaj całość

ze ni­by co ? 

A ja tyl­ko pop­roszę o spraw­dze­nie głosów posłów PiS, np. Ja­rosława K. , Krys­ty­ny P.
i o chwilę refleksji.
Dob­ra­noc. :)) 

Dzi­wi mnie, że Pra­wo i Spra­wied­li­wość nie po­dej­mu­je kroków w ce­lu de­lega­lizac­ji Plat­formy Oby­watel­skiej, No­woczes­nej i So­juszu Le­wicy De­mok­ra­tycznej. Po­lakom to się na­leży. Dlacze­go też nie ro­bią nic, aby euro­posłowie, którzy zdradzi­li Oj­czyznę i Naród nie mog­li wrócić do kra­ju, żeby od­po­wie­dzieli kar­nie za zdradę sta­nu. Prze­cież za to na­leży im się ku­la w łeb, a w pol­skich wa­run­kach praw­nych dożywocie. 

Ak­tual­nie abor­cja jest w tej chwi­li te­matem zastępczym...
Uległość i nieudol­ność przyk­ry­wa się zwłoka­mi niena­rodzo­nych dzieci.

Z całą powagą

Pozdrawiam 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

IKON

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 13:43cyt.adela do­dał no­wy tek­st proza życia poety

dzisiaj, 13:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 13:31truman sko­men­to­wał tek­st ***

dzisiaj, 13:30cyt.adela do­dał no­wy tek­st Tom

dzisiaj, 13:27truman do­dał no­wy tek­st odezwa do głuchych

dzisiaj, 13:07yestem sko­men­to­wał tek­st Wyjdź. Ro­bisz spus­tosze­nie w [...]

dzisiaj, 13:04yestem sko­men­to­wał tek­st Kiedyś będziemy obok na [...]

dzisiaj, 13:02yestem sko­men­to­wał tek­st horrmony

dzisiaj, 12:57yestem sko­men­to­wał tek­st Szanuj swoją ko­bietę i [...]

dzisiaj, 11:19cyt.adela do­dał no­wy tek­st horrmony