Niemiec morderca Stał się [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 5 opinii.

Metamorfoza

Niemiec mor­derca
Stał się faszystą
A żyd sa­dys­ta
Tyl­ko komunistą
Ta­ka me­tamor­fo­za
Przedziw­ne zja­wis­ko

wiersz • 24 września 2018, 11:48

Są ludzie i ludzis­ka oraz ta­bore­ty.
Jed­ni z na­tury kłamią drudzy ho­norem się unoszą . 

PRo­zaK pa­min­tej:"to czlo­wiek tworzy metamorfozy" 

Od­wie­czna sztu­ka ka­muf­lażu fun­kcjo­nuje we wszys­tkich na­rodo­wościach, gru­pach ludzi i w po­jedyn­czych przy­pad­kach... a tępy lód wie­rzy w szczyt­ne idee, w hoj­ność bo­gaczy, w od­wagę bo­haterów, w świętości nies­ka­lane, w pat­riotyzm w mat­ki mle­ku, w bógho­noroj­czyznę i na pal­cu bliznę... 

Słusznie na­leżało by do­dać tą me­tamor­fozę w dru­gim kierun­ku . 

mnie już na przykład nie dzi­wi, jak Po­lak na­rodo­wiec sta­je się sadystą 

Partnerzy

Blok

Zamyslenie.pl

MyArczi

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 07:05motylek96 do­dał no­wy tek­st W podzięce

dzisiaj, 02:28Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Prędzej nau­czysz nieme­go człowieka [...]

dzisiaj, 02:25Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Samotność mu­si być bar­dzo [...]

dzisiaj, 02:23Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Ludzie często mówią to, [...]

dzisiaj, 02:18Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Piszę aby pa­mietać.  

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Pisarz to człowiek kto [...]

dzisiaj, 02:12Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Intymność pi­sarza bar­dzo czes­to [...]

dzisiaj, 00:30silvershadow sko­men­to­wał tek­st podziałów nie tworzą od­mien­ne [...]

dzisiaj, 00:27silvershadow sko­men­to­wał tek­st Pragnąłeś kiedyś tak bar­dzo, [...]

dzisiaj, 00:16Ciarka.... do­dał no­wy tek­st Człowiek, który za bar­dzo [...]