Niemiec morderca Stał się [...] – RozaR

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest RozaR — zgromadziliśmy 5 opinii.

Metamorfoza

Niemiec mor­derca
Stał się faszystą
A żyd sa­dys­ta
Tyl­ko komunistą
Ta­ka me­tamor­fo­za
Przedziw­ne zja­wis­ko

wiersz • 24 września 2018, 09:48

Są ludzie i ludzis­ka oraz ta­bore­ty.
Jed­ni z na­tury kłamią drudzy ho­norem się unoszą . 

PRo­zaK pa­min­tej:"to czlo­wiek tworzy metamorfozy" 

Od­wie­czna sztu­ka ka­muf­lażu fun­kcjo­nuje we wszys­tkich na­rodo­wościach, gru­pach ludzi i w po­jedyn­czych przy­pad­kach... a tępy lód wie­rzy w szczyt­ne idee, w hoj­ność bo­gaczy, w od­wagę bo­haterów, w świętości nies­ka­lane, w pat­riotyzm w mat­ki mle­ku, w bógho­noroj­czyznę i na pal­cu bliznę... 

Słusznie na­leżało by do­dać tą me­tamor­fozę w dru­gim kierun­ku . 

mnie już na przykład nie dzi­wi, jak Po­lak na­rodo­wiec sta­je się sadystą 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

MyArczi

Użytkownicy
Q R S
Aktywność

dzisiaj, 22:06yestem sko­men­to­wał tek­st w swej oj­czyźnie będziesz [...]

dzisiaj, 22:00yestem sko­men­to­wał tek­st Człowiek ma wolną wolę, [...]

dzisiaj, 21:24Rikitikitawi do­dał no­wy tek­st A z qwa­mi i [...]

dzisiaj, 21:23Fallina do­dał no­wy tek­st Zalosna sin­giel­ka porzu­cona raz, [...]

dzisiaj, 21:21Naja wy­powie­dział się w wątku Tylko py­tania

dzisiaj, 21:19Naja wy­powie­dział się w wątku Nasze Ideały.  

dzisiaj, 21:03Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 20:40danioł sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]

dzisiaj, 20:30karciawiersze do­dał no­wy tek­st Szczerość ważnym ele­men­tem al­truiz­mu [...]

dzisiaj, 19:15Naja sko­men­to­wał tek­st seks to przy­jem­ność, miłość [...]