nic nie rozdzieli co się [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 14 opinii.

Nierozłącznie

nic nie rozdzieli
co się z ser­cem zrosło

więc z niego ci wyznam
że na­dal pamiętam

jak żeśmy się śmiali
i płakali

ra­zem

wiersz
zebrał 9 fiszek • 11 stycznia 2017, 11:49

Masz rację, ale war­to
lać w głupie głowy bez oka zmrużenia
olej... z pier­wsze­go tłocze­nia ;)
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Tu na ra­zie jest wysypisko...
bo się zeszyt nie zgrał z fiszką :))

Może niez­byt mu­zykal­nie, aczkol­wiek liczę na bis :D

Poławiacz pe­reł, po­wiadasz :)
A ja Ci mówię: ha­kuna ma­tata, al­bo­wiem nie nasza w tym rzecz, by głup­com - którzy piszą wiele, tak nap­rawdę nie pisząc nic - ka­zać łby pouj­mo­wać :)

Another day in pa­radi­se :))
Dzień dob­ry :) 

Zaglądam tu dość chaotycznie i niedokład­nie szu­kam pe­reł na tym wy­sypis­ku, ale cza­sami i śle­pemu się uda. :)
Miłego wie­czo­ru. :)) 

Ci, którzy mieli do­cenić, są obec­ni :) 
Zgod­nie z za­sadą, że nie ilość się liczy lecz ja­kość :))
A na am­bitne­go czy­tel­ni­ka, cza­sem trze­ba dłużej pocze­kać, cze­go Two­je spóźnial­stwo yest naj­lep­szym przykładem :)

Dzięki Smo­ku, żeś się w końcu zja­wił :) 

Cza­sami naj­prościej by­wa najtrudniej...
Ona przed zaczy­tany­mi w księgach się cho­wa, a przed niepiśmien­ny­mi się ot­wiera... bo pros­ta jest, a jed­nocześnie tak filigranowa...
Niedo­ceniony tek­st... mi też wcześniej się scho­wał. :)
Poz­dra­wiam. :)) 

Dziękuję giuliet, że wciąż zaglądasz co­raz głębiej do stud­ni mo­jego ser­ca :) 

Na każdym miej­scu i o każdej dobie
gdziem z tobą śmiał się, gdziem się z tobą bawił
zaw­sze i wszędzie będę ja przy tobie,
bom wszędzie cząstkę duszy mej zostawił


Prze­piękne za­pew­nienie, które trze­ba cza­sami pow­tarzać jak li­tanię przyjaźni. 

"wielkie",

bo nick... , cur­ve, a co to jest nick? 

Z dal­szej per­spek­ty­wy wi­dać więcej.
A spoj­rze­nie na siebie z dys­tansu jeszcze ni­komu nie zaszkodziło :)
Cho­ciaż nie jes­tem pe­wien, czy wszys­cy o tym wiedzą :))
Schle­biasz mi swoją ap­ro­batą, wdzięczny jes­tem :) 

Wiesz Ad­nachielu, trochę prze­kory było w moim wyz­na­niu. Po­nieważ myśl ową To­masza z Ak­wi­nu za­mieściłam ku roz­wadze, ref­lek­sji i poszu­kaniu po­kory każde­mu w so­bie ;)
Wiem, że roz­gryzłeś. I za ten dys­tans Cię ce­nię :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

onejka

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 05:09kati75 do­dał no­wy tek­st Upadły

dzisiaj, 05:03Badylek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

dzisiaj, 04:41Badylek sko­men­to­wał tek­st Gdy psychiat­ra spo­tyka w [...]

wczoraj, 23:31karciawiersze do­dał no­wy tek­st Kolejnylist, które­gonig­dy nie ot­rzy­masz..  

wczoraj, 22:47yestem sko­men­to­wał tek­st Sad naj­wyższy

wczoraj, 22:45zniszczona0701 do­dał no­wy tek­st Na początku mówią nam, [...]

wczoraj, 22:44yestem sko­men­to­wał tek­st Nig­dy za wiele [...]

wczoraj, 22:41yestem sko­men­to­wał tek­st Kobiety mogą być przy­jaciółka­mi [...]

wczoraj, 22:34yestem sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]

wczoraj, 22:00szpiek sko­men­to­wał tek­st schwytali sąsiada mo­je sios­try i [...]