nic nie rozdzieli co się [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 9 opinii.

Nierozłącznie

nic nie rozdzieli
co się z ser­cem zrosło

więc z niego ci wyznam
że na­dal pamiętam

jak żeśmy się śmiali
i płakali

ra­zem

wiersz
zebrał 5 fiszek • 11 stycznia 2017, 11:49

Dziękuję giuliet, że wciąż zaglądasz co­raz głębiej do stud­ni mo­jego ser­ca :) 

Na każdym miej­scu i o każdej dobie
gdziem z tobą śmiał się, gdziem się z tobą bawił
zaw­sze i wszędzie będę ja przy tobie,
bom wszędzie cząstkę duszy mej zostawił


Prze­piękne za­pew­nienie, które trze­ba cza­sami pow­tarzać jak li­tanię przyjaźni. 

"wielkie",

bo nick... , cur­ve, a co to jest nick? 

Z dal­szej per­spek­ty­wy wi­dać więcej.
A spoj­rze­nie na siebie z dys­tansu jeszcze ni­komu nie zaszkodziło :)
Cho­ciaż nie jes­tem pe­wien, czy wszys­cy o tym wiedzą :))
Schle­biasz mi swoją ap­ro­batą, wdzięczny jes­tem :) 

Wiesz Ad­nachielu, trochę prze­kory było w moim wyz­na­niu. Po­nieważ myśl ową To­masza z Ak­wi­nu za­mieściłam ku roz­wadze, ref­lek­sji i poszu­kaniu po­kory każde­mu w so­bie ;)
Wiem, że roz­gryzłeś. I za ten dys­tans Cię ce­nię :) 

Od­wza­jem­niam Mi­rosławie :) 
Toć zasłużyć na uśmiech lo­su, lep­sze jest niźli bo­leść Twa, nad ko­lej­nym męczeńskim wier­szem :D
Które tak lu­bisz w moim wy­daniu :)) 

:) 

U mnie zaw­sze masz wy­baczo­ne :))
Dziękuję, bo to miłe, że w imię te­go wier­sza, na­rażasz się To­maszo­wi :)
Zacho­wanie mil­cze­nia często jest zba­wien­ne w skut­kach, nie ko­nie­cznie dla otocze­nia, ale dla nas sa­mych :)
Z tym, że ja się te­go do­piero uczę :D
Poz­dra­wiam :)) 

Tu­taj muszę coś po­wie­dzieć ( wy­bacz Ad­nachielu) - piękne wyz­na­nie, mądre i doj­rzałe :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

onejka

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:51giulietka sko­men­to­wał tek­st Droga która pow­ra­ca

dzisiaj, 09:47silvershadow sko­men­to­wał tek­st Droga która pow­ra­ca

dzisiaj, 09:43Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st Gołymbica w stud­ni fru­wo [...]

dzisiaj, 09:41Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:34giulietka sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:27Pan Bo­lo sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:24giulietka sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 09:19MyArczi sko­men­to­wał tek­st Żaden głos bo­ga nig­dy [...]

dzisiaj, 09:18giulietka sko­men­to­wał tek­st jeszcze ja 

dzisiaj, 09:14MyArczi sko­men­to­wał tek­st Wiara God­na Poświęce­nia