na wszystko co przeżyłem co [...] – Adnachiel

W tym miejscu znajdziesz opinie do tekstu, którego autorem jest Adnachiel — zgromadziliśmy 11 opinii.

Anioły w Paryżu

na wszys­tko co przeżyłem
co czułem
czekam

aby się przypominało
aby mnie odprowadzało

lecz niechże nie będzie tęsknotą
ta mglistość
ten powiew

co łzy pod po­wieką studzi

ciężko ka­rałeś mnie Boże
ale spra­wied­li­wie

bo ser­ce biło mi kiedyś
bez pośpiechu

a choć kochałem tylu
ty­lu ludzi

skrzydła

nie od­rosły

wiersz
zebrał 18 fiszek • 11 maja 2018, 12:52

Do ta­kich wier­szy wra­ca się na skrzydłach!
Tak! Na skrzydłach, bo choć Ty sam bez­pod­staw­nie zwiesz się nielo­tem, pot­ra­fisz us­krzyd­lać wszys­tko, co w nas za­led­wie pełza!
Ukłony i uścis­ki, mon Ami:) 

Skrzyd­la­ty, bo skrzydła od­rastają tym, co kocha­li anioły wyjątko­we, choć nieliczne. :P
A tak po­ważniej, to nie przy­pomi­nam so­bie, żebyś je kiedyś stra­cił, choć niejed­na anieli­ca w ich cieniu próbu­je ochłodzić żar wewnętrzny. :D
Jak zwyk­le wier­sz na szóstkę z plusem.
Poz­dra­wiam. :)) 

Co ja­kiś czas po mo­jej nieobec­ności tu­taj- muszę wejść w Twój pro­fil i nad­ro­bic to co dłoni dyk­to­wało serce.
A skrzydła może jeszcze od­rosną, nadzieja po­dob­no umiera os­tatnia ... 

Nie sposób się Tobą znudzić:)P mu­sisz się bar­dziej pos­ta­rać haha;)p 

Jak dob­rze, że jeszcze się Wam chce czy­tać nielo­ta :)
Miło. Bardzo.

Poz­dro­wion­ka mon chéris :) 

jak to dob­rze, że ta­kie wier­sze na mnie cze­kają:-)))))))w tych stro­fach ty­le piękne­go prze­kazu!!!cu­dow­ny wier­sz Michel;))))uściski 

Pełen Nadziei ,wzruszający ... piękny :)

Poz­dra­wiam Ad­nachielu :) 

Bon­jour Smer­fie, to bar­dzo miłe, że do­ceniasz i pot­ra­fisz się roz­marzyć pod moją pro­zai­czną twórczością :)
Czy smu­tek? Raczej przez la­ta wy­robiony styl, pod­pis Ad­nachiel'a, który cie­szy się za każdym ra­zem, gdy w je­go słowach Czy­tel­nik dos­trze­ga coś więcej. To­bie się udało, za co mer­ci beaucoup :)

Wróciłeś mi wiarę w to miej­sce.
Ser­decznie poz­dra­wiam :) 

Pa­ryż to mu­si być piękne miejsce
tak móc prze­bywać w tej przestrzeni
sto­licy romantyzmu
..
za­pachem rdza­wej statuy
skiero­wanej jak strzała
w stronę nieba
ehh, roz­marzył się smerf

a u Ciebie mi­mo uśmie­chu, wyczu­wal­ny jest pe­wien smu­tek, więc wpadłem z po­zytywną nutką
Odtwórz
za­razić op­ty­miz­mem które­go dziś mi chy­ba nie zab­raknie ;P Poz­dra­wiam :)

p.s.
od­rosną ;) 

Dziękuję Ci Elu za obec­ność Twoją oraz za piękny wpis.
Ser­decznie poz­dra­wiam :) 

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Adnachiel

Użytkownicy
A B C
Aktywność

dzisiaj, 09:04Jacob-Filth do­dał no­wy tek­st Prostytutki o długich no­gach [...]

dzisiaj, 08:54Jacob-Filth sko­men­to­wał tek­st Bliskość to czyjąś sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 08:53ODIUM sko­men­to­wał tek­st Ramy to ta­my umysłu.  

dzisiaj, 08:21Cropka sko­men­to­wał tek­st Sennik

dzisiaj, 07:56Lila_ sko­men­to­wał tek­st Bliskość to czyjąś sa­mot­ność [...]

dzisiaj, 07:29Lila_ do­dał no­wy tek­st Poezja życia

dzisiaj, 07:06Lila_ do­dał no­wy tek­st Sennik

dzisiaj, 06:12Cropka sko­men­to­wał tek­st Każdy ko­lej­ny prze­wod­nik to [...]

dzisiaj, 06:11Cropka sko­men­to­wał tek­st wi-Bracje?